Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Program na rzecz Romów Rumuńskich – mieszkańców Wrocławia

Reklama
Nabór od 17.11.2023 do 11.12.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 950 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Program na rzecz Romów Rumuńskich – mieszkańców Wrocławia.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Przygotowanie Romów rumuńskich do samodzielnego funkcjonowanie wśród mieszkańców Wrocławia

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 1 stycznia 2024 roku, zakończenie do 31 grudnia 2024 roku.
UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na:
1. Pomocy Romom rumuńskim, będących mieszkańcami Wrocławia, składającej się z następujących komponentów:
1) Asystentura zmierzająca do uzyskania przez Romów rumuńskich samodzielności oraz niezależności finansowej i społecznej, skierowana do co najmniej 65 mieszkańców i mieszkanek Wrocławia pochodzenia romskiego rumuńskiego, niezależnie od formy zamieszkania (mieszkania treningowe, lokale socjalne i inne) i obejmująca:
a) edukację dzieci,
b) ochronę zdrowia,
c) aktywizację zawodową dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i emancypacji kobiet,
d) mieszkalnictwo (asystentura w kierunku utrzymania dobrego stanu mieszkania, regularnych opłat, integracji ze społecznością lokalną w miejscu zamieszkania),
e) ścieżki kontaktu z instytucjami (Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, sądy i tym podobne), w tym z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej,
f) konsultacje prawne.
2) Prowadzenie i utrzymanie minimum 5 mieszkań/domów treningowych dla rodzin Romów rumuńskich.
Mieszkania treningowe mogą być prowadzone w różnych częściach miasta i/lub poza nim. W ramach zadania mogę odbywać się wizyty w ambasadzie, urzędach na terenie Polski lub na terenie Europy. W przypadku wyjazdów poza Polskę w ofercie musi znaleźć się szczegółowe uzasadnienie.
3) Współpraca z instytucjami miejskimi, jednostkami rządowymi, pozarządowymi i/lub szczebla międzynarodowego w ramach podejmowanych działań.

2. Koordynacji działań międzysektorowych zespołów wspierania Romów rumuńskich (mieszkańców Wrocławia).

3. Upowszechnianiu dobrych praktyk/modelu i opracowanie rekomendacji dla Gminy Wrocław w zakresie „Programu na rzecz Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia” poprzez:
1) rekomendacje działań po roku 2024 – zaprezentowane na spotkaniu zespołu międzysektorowego,
2) upowszechnianie wypracowanej metodologii działań,
3) udzielanie rekomendacji do innych projektów/strategii.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

2. Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

3. Ofertę należy:
1) sporządzić w języku polskim,
2) sporządzić w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 pod rygorem nieważności,
3) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i inne).

Reklama