Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - Organizacja koncertów na terenie Województwa Lubelskiego

Reklama
Nabór od 14.11.2023 do 15.11.2023 15:30
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 42 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako:

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci prowadzący działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wymagania w zakresie składanych ofert:

Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie art. 19a musi spełniać następujące warunki:

 1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł.
 2. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 3. Jedna organizacja (podmiot) w danym roku kalendarzowym nie może otrzymać więcej niż 20.000 złotych w trybie pozakonkursowym.
 4. Po złożeniu oferty w generatorze Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia (wpływu) oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Zapraszamy do składania ofert!
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: barbara.flis@lubelskie.pl
tel. 81 44 16 805

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie, które reprezentuje Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku
  z art. 5 ust. 1 i 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 1319a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia procedury pozakonkursowej, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej: ustawą o pożytku) na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie złożonej oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy o pożytku, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku.
 5. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja będzie przetwarzana
  w tut. Urzędzie przez okres 5 lat, a następnie zostanie poddana procedurze ekspertyzy archiwalnej. Okres przechowywania może zostać wydłużony przez archiwum państwowe.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwa realizacja zadania, o którym mowa w ust.4.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama