Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 06.11.2023 do 27.11.2023 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 13, pokój nr 210, tel. 17 875 44 72.
Łączny budżet 272,981 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

I. Rodzaj zadania i oczekiwane rezultaty

1. Zakres przedmiotowy powierzanych zadań:
1) zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2024 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz jest prowadzona mediacja, w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.30. W punkcie przewiduję się specjalizację, o której mowa w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dziedzina w jakiej prowadzoną będzie specjalizacja to prawo karne. Po wyborze oferty do realizacji oferent zobowiązany będzie do przedstawienia do końca 2023 r. harmonogramu pracy wykonawców, w którym przynajmniej jeden dyżur w tygodniu prowadzony przez specjalistę z zakresu praw karnego;
2) zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2024 r. punktu,
w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz jest prowadzona mediacja,
w budynku przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00;
3) zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2024 r. punktu, 
w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz jest prowadzona mediacja, w budynku przy ul. Langiewicza 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30;
4) zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2024 r. punktu,
w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz jest prowadzona mediacja, w budynku przy ul. Pułaskiego 11 w Rzeszowie, od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-17.00.
2. Oferty należy składać odrębnie na każde z zadań, o których mowa w pkt I.1 ogłoszenia. 
3. Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji w lokalach przewidzianych w ogłoszeniu do prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Jeśli w postępowaniu konkursowym prowadzonym na podstawie niniejszego ogłoszenia wybrana zostanie organizacja pozarządowa do prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, oferta złożona na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawne zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. 
4. Jeżeli nie wpłynie żadna oferta na wykonanie zadań, o których mowa w punktach I.1.3-4 ogłoszenia lub żadna ze złożonych na te zadania ofert nie spełni wymogów konkursu, Prezydent Miasta Rzeszowa powierzy prowadzenie tam punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji.
5. W przypadku, gdy po zastosowaniu trybu określonego w pkt I.2 niniejszego ogłoszenia
nie zostanie wyłoniona organizacja pozarządowa do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji, Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo
do zaproponowania realizacji zadania publicznego oferentowi:
1) który, złożył najlepiej ocenioną ofertę na inne z zadań określonych w pkt I.1 i oferta
ta nie została odrzucona przez Komisję Konkursową z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych oraz
2) którego oferta nie została wybrana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa do realizacji na zadanie, na które została złożona.
6. Oferent, któremu zostanie zaproponowana realizacja zadania publicznego w wyżej wskazany sposób otrzyma pisemną informację o możliwości realizacji zadania publicznego
w zmieniony sposób. Oferent akceptuje przedstawioną przez Prezydenta Miasta Rzeszowa zmianę poprzez złożenie aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego.
7. Oczekiwane rezultaty zadania:
1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielanie nieodpłatnej mediacji, zgodnie z harmonogramem właściwym dla danego zadania, określonym w pkt. I.1 (z zastrzeżeniem pkt VI.18 ogłoszenia);
2) zrealizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej polegających na prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów, spotkań, warsztatów dla wybranych grup odbiorców
(np. seniorów) oraz szkoleń i konkursów wiedzy przeprowadzanych w szkołach na terenie Rzeszowa.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
oraz informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
1. Wysokość środków na każdy z punktów wynosi 68 245,32 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć 32/100), z czego kwota 4 221,36 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden 36/100) przeznaczona
jest na zadania z zakresu edukacji prawnej.
2. Łączna wysokość środków na wszystkie zadania wskazane w pkt I.1. ogłoszenia wynosi 272 981,28 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden 28/100).
3. Ostateczna wysokość środków, o których mowa w pkt II.1-2 ogłoszenia jest uzależniona od wysokości dotacji celowej przekazanej Miastu z budżetu państwa i może ulec zmianie.
4. W 2022 r. na zadania polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2014 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Miasto Rzeszów poniosło koszty w wysokości 256 080,00 zł.
5. W 2023 r. na zadania polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2014 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Miasto Rzeszów poniosło koszty w wysokości 256 080,00 zł.

III. Podmiot uprawniony

1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji może ubiegać się oferent, który:
1) został wpisany na listę prowadzoną przez Wojewodę Podkarpackiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
4) posiada umowę zawartą z mediatorem;
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
  6) opracował i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
  3. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  oraz mediacji może ubiegać się oferent, który:
  1) został wpisany na listę prowadzoną przez Wojewodę Podkarpackiego w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  2) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego 
  i o wolontariacie;
  3) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
  oraz edukacji prawnej;
  4) posiada umowę zawartą z mediatorem;
  5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
  6) opracował i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

IV. Forma realizacji

1. Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, z zastrzeżeniem pkt IV.2 ogłoszenia.
2. W przypadku, gdy oferent w złożonej ofercie uwzględni wkład własny, zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego, w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
3. Organizacji pozarządowej powierza się dodatkowo wykonanie zadań z zakresu edukacji prawnej, związanej z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, w wymiarze co najmniej jednego zadania w 2024 roku. Zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być wykonywane w formie prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów, spotkań i warsztatów dla wybranych grup odbiorców (np. seniorów)
oraz szkoleń i konkursów wiedzy przeprowadzanych w szkołach na terenie Rzeszowa.
4. Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl prawidłowo wypełnioną ofertę, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa w pkt 1, nie będą brane po uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).
3. W tytule zadania należy umieścić numer zadania zgodny z pkt I.1 ogłoszenia i dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna” lub „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” – zgodnie z treścią składanej oferty.
4. W celu złożenia oferty należy wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF opatrzony sumą kontrolną podpisać za pomocą podpisu elektronicznego np.: xades, pades, profil zaufany, dowód osobisty lub inny podpis kwalifikowany, a następnie podpisany plik oferty wgrać do Generatora eNGO.
5. Oferent może również złożyć ofertę przy użyciu profilu zaufanego ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa. W tym celu wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF opatrzony sumą kontrolną należy załączyć do pisma ogólnego i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Miasta Rzeszowa.
6. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w sposób opisany w punkcie VIII. 4-5 ogłoszenia, Oferent może złożyć ofertę w sposób tradycyjny. W tym przypadku należy wydrukować ofertę (z sumą kontrolną) sporządzoną w Generatorze eNGO. Wydrukowaną ofertę należy podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta Rzeszowa za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 13.
7. Oferta sporządzona w systemie Generator eNGO oraz złożona w sposób, o którym mowa w punktach VIII.1, 4-5 ogłoszenia musi posiadać taką samą sumę kontrolną. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.
8. Jeżeli dla ważności składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie kilku osób, oferta powinna zostać podpisana jednolicie albo za pomocą podpisu elektronicznego, albo tradycyjnie przez każdą z osób reprezentujących oferenta. W przypadku złożenia oferty podpisanej w sposób mieszany, tj. zarówno podpisem sporządzonym odręcznie, jak i podpisem elektronicznym, oferent zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych.

Reklama