Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe
Nabór od 06.11.2023 do 16.11.2023 13:26
Urząd Miejski w Łapach
Łączny budżet 4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4 tys. PLN

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie zadań w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwana dalej ustawą w zakresie:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w trybie art. 19 a ustawy: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy oferta może być odrzucona poprzez nieuznanie jej celowości. Burmistrz Łap zastrzega również, że oferta może zostać odrzucona w przypadku wyczerpania środków w budżecie na realizację ww. zadań lub, gdy środki zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Uprzejmie informujemy, iż Burmistrz Łap może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
 • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w art. 19 a ust. 1 ustawy, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
 • projekt powinien uwzględniać zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
 • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Łap, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.

Zasady składania ofert:

1. Ofertę na realizację wyżej wymienionych zaleca się sporządzić (wypełnić) przez serwis witkac.pl. Formularz oferty w serwisie witkac.pl jest zgodny z wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

2. W przypadku złożenia oferty, w tym za pośrednictwem generatora ofert witkac.pl niezbędne jest podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty:

 • osobiście w godzinach: poniedziałek:  8.00 - 16.00, wtorek-piątek: 7.30 - 15.30 w Urzędzie Miejskim ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP ;
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres sekretariat@um.lapy.pl.

 

Oferty niepodpisane nie będą podlegać ocenie.

3. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie, zgodnie z wzorem umowy określonym w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

4. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego, którego wzór został określony w załącznik nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055). Sprawozdanie zaleca się sporządzić przez system witkac.pl, wydrukować i złożyć w terminie wynikającym z umowy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu sprawozdania w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego.

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap (Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy), NIP: 9662106860, REGON: 050659094, sekretariat@um.lapy.pl, www.lapy.pl, www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.lapy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z ubieganiem się o dofinansowywanie zadań w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ubiegania się o dofinansowywanie zadań w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości ubiegania się wzięcia udziału w konkursie ofert.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama