Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wydarzenia i działania promujące zdrowy styl życia, wartości rodzinne, tradycje bożonarodzeniowe - PODMIOTY

Reklama
Nabór od 02.11.2023 do 20.11.2023 12:00
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2023

Dyrektora Miejskiego Zespołu

Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Olsztynie

z dnia 02.11.2023 r.

 

Nr konkursu: 14/2023

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany
przez
Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2023 r. w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 r., stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/711/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 marca 2022 r., w ramach następujących zadań:

 

Zad. 1.

Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia i wspieranie zdrowia psychicznego, a także wzmacnianie więzi rodzinnych i tradycji poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych adresowanych do mieszkańców Olsztyna

 

*UWAGA! Realizacja działań będzie możliwa tylko wtedy, gdy będą na to pozwalały przepisy prawa obowiązujące w trakcie realizacji zadania.

 

I. Podstawa prawna

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 pkt 1, 2, 3 i 4; art. 13 pkt 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

 

II. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

III. Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadań od 01.12.2023 do 17.12.2023 r.

 

IV. Warunki realizacji zadań

1. Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608). Oferent nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi poza wypadkami określonymi w umowie o realizację zadania.

2. Oferent powinien dysponować odpowiednimi zasobami techniczno-organizacyjnymi niezbędnymi do wykonania zadania.

3. Oferent powinien dysponować kadrą wykfalifikowaną w zakresie realizacji działań profilaktycznych tj. posiadającą wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub ukończone kursy, szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych.

4. Uczestnikami zadania są mieszkańcy Olsztyna.

5. Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranymi oferentami.

6. W przypadku przyznania dofinansowania w niższej kwocie niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys przed zawarciem umowy.

7. MZPiTU zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag i wytycznych co do sposobu realizacji umowy na każdym etapie realizacji zadania, a w przypadku, gdy w wyniku realizacji umowy powstają wytwory i materiały trwałe (film, ulotka, materiały informacyjne itp.) – prawo do ich recenzji i ostatecznej akceptacji przy czym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag pod rygorem uznania realizacji zadania za niezgodne z umową i GPPiRPA oraz PN.

8. Wymagany minimalny wkład własny w realizację zadania wynosi 10% całości kosztów realizacji zadania (wkładem własnym mogą być: wkład finansowy, osobowy, rzeczowy, możliwy do udokumentowania przy rozliczeniu projektu).

9. W związku z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1062), każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez podmiot składający ofertę, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Wnioskodawca zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6 –7 ww. ustawy. 

 

V. Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne:

1. Koszty ponoszone w związku z zadaniem realizowanym w ramach GPPiRPA oraz PN na 2022 są kwalifikowalne, jeżeli:

a) są niezbędne do realizacji zadania oraz związane z realizacją zadania,

b) są dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, konkurencyjny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

c) są odpowiednio udokumentowane,

d) są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. Do kosztów, które w ramach konkursu nie mogą być finansowane, należą koszty nieodnoszące się jednoznacznie do realizacji zadania. Środki w ramach realizacji zadania nie mogą być wykorzystane na cele inne niż związane z realizacją oferty, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej działalności niezwiązanej z realizacją zadania.

3. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy (nawet jeśli finansowanie pochodzi z dwóch różnych źródeł).

4. Za kwalifikowalność kosztów na każdym etapie realizacji oferty odpowiada realizator zadania.

5. Podczas oceny oferty, a także na każdym etapie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego, oferent może zostać zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia należytego szacowania kosztów wykazanych w ofercie.  W tym celu oferent/realizator zadania powinien przedstawić wyliczenia/kalkulacje potwierdzające rynkowość cen uwzględnionych w kosztorysie.

6. Koszty osobowe:

Wydatki na wynagrodzenie osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach oferty są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u realizatora zadania poza ofertą, na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.

7. Odpłatność za uczestnictwo:

W pierwszej kolejności dofinansowywane są działania bezpłatne dla uczestników.
W przypadku konieczności pobierania opłat należy dokonać wszelkich starań, by odpłatność była jak najmniejsza, tak by realnie umożliwić udział w działaniach profilaktycznych jak największej ilości osób.

W przypadku pobierania opłat należy wykazać szczegółowo wpływ dofinansowania na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez uczestnika. Niezasadne jest wnioskowanie o dofinansowanie w przypadku organizacji działań wysokopłatnych, komercyjnych.

Ze środków przyznanych na realizację oferty nie mogą być pokrywane koszty realizacji zadania, poniesione przed dniem podpisania umowy.

 

VI. Środki przeznaczone na realizację zadania

Lp.

Nazwa zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań

Termin realizacji zadania

1.

 

Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia i wspieranie zdrowia psychicznego, a także wzmacnianie więzi rodzinnych i tradycji poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych adresowanych do mieszkańców Olsztyna

300 000 zł

1.12.2023 r. – 17.12.2023 r.

 

VII. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert

1. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu,
z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub okoliczności związanych z finansowaniem realizacji zadań.

2. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

3. Zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie MZPiTU www.mzpitu.olsztyn.eu

 

VIII. Warunki składania ofert

1. Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, udostępniony na stronie www.witkac.pl w terminie przewidzianym w ogłoszeniu konkursowym.

2. Nie dopuszcza się możliwości składania kilku ofert przez tego samego oferenta w jednym zadaniu.

3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

4. Złożone elektronicznie oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

5. Złożenie wersji papierowej oferty na etapie aplikowania o środki nie jest wymagane, natomiast w przypadku przyznania dofinansowania jest konieczne i stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.

Wymagania dotyczące wersji papierowej oferty:

- powinna być wygenerowana z sytemu naboru wniosków „WITKAC”, po naniesieniu ewentualnych zmian zgodnych z postanowieniami Komisji Konkursowej,

- należy ją podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, umowie lub właściwym rejestrze,

- powinna być trwale spięta, opatrzona pieczątką oferenta, złożona w jednym egzemplarzu wraz
z wymaganymi załącznikami, o których mowa w pkt IX.

- należy ją dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy do Działu Profilaktyki MZPiTU, przy
Al. Wojska Polskiego 8 w Olsztynie.

 

VIII. A. Dodatkowo:

1. W przypadku, gdy umowę o dofinansowanie podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem, umową lub wypisem z właściwego rejestru konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta.

2. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO). 3. Oferent ponadto jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

3. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

4. MZPiTU zastrzega, że: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją umowy/zadania przez realizatora zadania w wyniku nieprzestrzegania ust. 2 i 3.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

 1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. aktualny statut oferenta (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych nieposiadających statutu organizacji pożytku publicznego), oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione,
 3. oświadczenia (Załącznik nr 2 do ogłoszenia) obejmujące:
 1. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych,
 2. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązaniu się oferenta do utrzymania ww. rachunku do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
 4. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że cele statutowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub przedmiot jego działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym lub wynikającymi z zapisów GPRPAiPN (w przypadku poradnictwa prawnego),
 5. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą, i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł,

4. oświadczenie o poufności danych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o zdrowiu publicznym Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 15 ust. 6 pkt 2–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. Złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

2. Złożone w inny sposób niż wskazany w ogłoszeniu konkursowym..

3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

4. Dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji lub przedmiotem działalności podmiotu.

5. Złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż określony w ogłoszeniu o konkursie).

6. Niespełniające wymogu w zakresie wysokości wkładu finansowego podanego
w ogłoszeniu.

7. Podpisane niezgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, umowie lub właściwym rejestrze lub bez wykazanego prawidłowo umocowania.

8. Podlegające odrzuceniu z innych powodów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych i ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz innych przepisach obowiązującego prawa.

 

XI. Ocena ofert

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

2. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na BIP MZPITU, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78, wew. 12, 14 oraz 15.

3. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dofinansowania
i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi MZPiTU.

4. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.

 

XI A. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Ocena formalna polega na weryfikacji, czy:

 1. Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
 2. Oferta zawiera wymagane załączniki, podpisane przez osoby to tego uprawnione (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, umowie lub wypisie z określonego rejestru).

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

 

2. Ocena merytoryczna polega na weryfikacji następujących elementów:

 1. Zakres przedmiotowy zadania jest zgodny z ogłoszeniem konkursowym,
 2. Oferta została złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z zadaniami statutowymi oferenta lub przedmiotem jego działalności,
 3. Wysokość wkładu własnego jest zgodna z warunkami ogłoszenia w konkursie ofert,

Niespełnienie warunków określonych w pkt a, b, c powoduje wykluczenie oferty z dalszej oceny.

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (zasoby kadrowe, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe) – 0-50 pkt.
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
  z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu, poprawność kosztorysu) – 0-20 pkt.
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania (rzetelność i jakość diagnozy, doświadczenie w realizacji podobnych działań, dobór strategii i metod pracy, uzasadniona potrzeba realizacji proponowanych działań wynikająca z diagnozy i wyników ewaluacji, atrakcyjność dla odbiorców, spójność opisu, adekwatność doboru grupy docelowej) – 0-120 pkt.
 4. Ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (właściwa realizacja zadania w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków) – 0-10 pkt.

Ostateczna liczba punktów to średnia sumy przyznanych punktów przez poszczególnych członków Komisji (przynajmniej 2 specjalistów). Oferty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały średnią liczbę punktów poniżej 100 nie kwalifikują się do finansowania w konkursie.

Dla uniknięcia wątpliwości w toku oceny merytorycznej oferent ma obowiązek w treści oferty zawrzeć niezbędne dane i twierdzenia dowodzące odrębnie spełnienia każdego z kryterium.

 

XII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

1. Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest złożenie odwołania do dyrektora MZPiTU w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Stanowisko Dyrektora MZPiTU wydane w tym trybie jest ostateczne.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mzpitu.olsztyn.eu oraz BIP MZPiTU.

 

 

XIII. Terminy i miejsce złożenia dokumentów

Ofertę w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” wraz
z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w terminie do 20.11.2023 do godz. 10:00.

Ofertę w wersji papierowej, zaktualizowaną o postanowienia Komisji Konkursowej należy złożyć przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu podpisania umowy osobiście w godzinach 7.30 – 15.00
w Dziale Profilaktyki MZPiTU, przy Al. Wojska Polskiego 8 w Olsztynie lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie,
Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie,
Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78, wew. 14 oraz 15.

 

XIV. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 7 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 2. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.olsztyn.eu oraz w elektronicznym systemie naboru wniosków „WITKAC”.

 

XV. Załączniki do ogłoszenia

 1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis zadań,
 2. Załącznik Nr 2 – zbiór oświadczeń,
 3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie o poufności danych i RODO,
 4. Załącznik Nr 4 – wykaz stawek MZPiTU.

 

 

Dyrektor MZPiTU

Błażej Gawroński

 

Źródło: Gmina Olsztyn

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama