Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - środki...

Reklama
Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - środki na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (nabór ofert w trybie art. 19a)
Nabór od 06.11.2023 do 15.11.2023 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami

Małe dotacje w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń) - środki na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać w Generatorze Wniosków, dostępnym pod adresem: https://www.witkac.pl
W  przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, załącza on do oferty kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, oferent załącza dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, załącza on do oferty kopię umowy lub statutu spółki.

W ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia oferty, oferta jest upubliczniana, tj. zamieszczana na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO), stronie internetowej https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/dostepnosc-srodkow-finansowych-w-2023-roku
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

Szczegóły  realizacji zadania:

  • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty w Generatorze Wniosków.
  • Zadanie musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • Miejsce realizacji: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.
  • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
  • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.
  • O tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie projektu z wkładem własnym finansowym), decyduje organizacja.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama