Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia" w 2023 r. XII
Nabór od 30.10.2023 do 01.11.2023 23:59
Wydział Administracji
Łączny budżet 7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7 tys. PLN

Najważniejsze informacje dotyczące naboru wniosków w trybie art 19a w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia".

Organ wykonawczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. Małego Grantu decyduje Burmistrz, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;

 

W formie papierowej powinien zostać dostarczony formularz "Oferty realizacja zadania" oraz "Potwierdzenie złożenia oferty" (wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z jej statutem) wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Informujemy również:

 

Że w przypadku zawarcia umowy dotacyjnej podmiot ma możliwość na dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji  kosztów. Dopuszczalne zwiększenie pojedynczego kosztu finansowanego nie może wynieść więcej niż 10 % może jednak ulec zmniejszeniu w dowolnej wysokości.

Gmina Jarocin zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie gminy, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału merytorycznego zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama