Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - środki...

Reklama
Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - środki finansowe na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (przeciwdziałanie przemocy domowej)
Nabór od 30.10.2023 do 20.11.2023 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodziny

Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawyśrodki finansowe na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przeciwdziałanie przemocy domowej.

Charakterystyka oferty składanej w ramach tzw. małej dotacji:

  • wnioskowana dotacja nie może być wyższa niż 10 000 złotych;
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (finansowanie 100% zadania), czy też wsparcie (dofinansowanie) - decyduje organizacja - poprzez treści zawarte w kosztorysie oraz opisie składanej oferty;
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi się zawierać w bieżącym roku budżetowym (zakończenie realizacji zadania do 31.12.2023 r. włącznie);
  • w ofercie organizacja wskazuje w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 i/lub art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy, dlatego w przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta/-ów jest złożenie przez niego/nich oferty za pośrednictwem Generatora Wniosków (witkac.pl) wraz z ewentualnymi załącznikami. 

Załączniki - składane przez Oferenta/-ów elektronicznie wraz z ofertą poprzez Generator Wniosków:
1. W przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – do oferty należy załączyć kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis ten musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta/-ów składającego/-ych ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – do oferty należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów.
3. Fakultatywne załączniki, które oferent/oferenci pragną załączyć do składanej przez siebie oferty.

Złożone oferty nie mogą być uzupełniane. Tylko prawidłowo złożone oferty będą podlegać ocenie formalnej.

Oczekujemy ofert na realizację zadań, których odbiorcami będą:

  • przedstawiciele instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
  • mieszkańcy Ursynowa - rodziny, w których występuje/-owała przemoc domowa i/lub osoby, które doświadczają/-ły przemocy domowej.

 

W ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia oferty, oferta ta na okres 7 dni jest zamieszczana:
- na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy; 
- na stronie internetowej: http://ngo.um.warszawa.pl;
- w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama