Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2024 r
Nabór od 26.10.2023 do 17.11.2023 15:00
Wydział Organizacyjno-Prawny
Łączny budżet 134,38 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 134,38 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Organizacyjno-Prawny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2024 r..

I.    Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, które będą prowadzić w Powiecie Bytowskim jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
II.    Rodzaj zadania
1.    Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Bytowskim w 2024 roku usytuowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, według harmonogramu:
•    poniedziałek, czwartek, piątek: w godz.: 11.30-15.30
•    wtorek, środa: w godz. 7.30-11.30
2.    Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Bytowskim w 2024 roku usytuowanego w dwóch lokalach  na terenie powiatu bytowskiego tj.:
1)    w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego według harmonogramu:
•    poniedziałek, czwartek: w godz. 7.30-11.30
•    wtorek, środa: w godz. 11.30-15.30
2)    w Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 według harmonogramu:
•    piątek: w godz. 7.30-11.30

Dyżury w środę będą poświęcone nieodpłatnej mediacji, chyba, że nie złożono wniosku o przeprowadzenie mediacji o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

III.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania   

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości 134.379,96 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 96/100) brutto, w tym:
1)    na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z trzema zadaniami z zakresu edukacji prawnej -  67.189,98 zł (w tym na prowadzenie punktu – 64.023,96 zł, edukacja prawna -  na 3.166,02 zł).
2)    na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z trzema zadaniami z zakresu edukacji prawnej -  67.189,98 zł (w tym na prowadzenie punktu – 64.023,96 zł, edukacja prawna -  na 3.166,02 zł).

IV.     Podmioty uprawnione do złożenia oferty

1.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b lub art. 4 ust. 1 pkt 22a ww. ustawy.
2.    O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, która została wpisana na listę organizacji pozarządowej, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa,
o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
3.    O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz nieodpłatną mediacją, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowej, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4.    Oferent może ubiegać się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:
1)    udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
2)    udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5.     W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert, nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie  prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W takiej sytuacji oferent jest zobowiązany zamieścić w ofercie oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie dodatkowego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
6.    Oferent jest zobowiązany uwzględnić w ofercie trzy zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w szczególności w formie: opracowania informatorów i poradników, prowadzenia otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechniania informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzenia kampanii społecznych.

V.    Zasady przyznawania dotacji

1.    Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
a)    ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945);
b)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.);
c)    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
2.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
3.    Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zdania publicznego otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
5.    Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy                na wykonanie zadania publicznego.
6.    Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu Bytowskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.

VI.     Termin i warunki realizacji zadania

1.    Zadanie ma być zrealizowane w 2024 r., tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 oraz w Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2023 Starosty Bytowskiego z dnia 18 października 2022 r. określenia wykazu dyżurów oraz powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.
2.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Bytowskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
3.    Umowa na powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
4.    W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwi sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu, Starosta Bytowski zastrzega sobie prawo wydłużenia czas trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie w obu punktach na obszarze powiatu w trakcie 2024 roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
5.    Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie, o której mowa w art. 11 ust. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim a organizacją pozarządową.
W ramach umowy każdej organizacji pozarządowej prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone zostaną jednocześnie trzy zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6.    Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Dany wydatek  finansowy uznaje się za zgodny z kosztorysem, wtedy gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 20%.
7.    W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.
8.    W zakresie niezbędnym do realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca stosuje zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 2240).

VII.    Termin i miejsce składania ofert

1.    Oferty konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą serwisu WITKAC, na stronie internetowej witkac.pl wybierając, po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się, w zakładce „KONKURSY” nabór na odpowiednie zadanie w terminie do dnia 17 listopada 2023 r., do godz. 15:00. Poświadczenia złożenia oferty w wersji papierowej (pobrany ze strony witkac.pl wydruk PDF) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2023 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pokój 106), bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów.
2.    W przypadku przesłania poświadczenia złożenia oferty pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego.
3.    Poświadczenie powinno być podpisane przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z dokumentem potwierdzającym upoważnienie do działania w imieniu oferenta.  
4.    Do ofert złożonej w wersji elektronicznej należy dołączyć następujące załączniki:
1)    aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2)    kopię statutu organizacji pozarządowej;
3)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
4)    potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
5)    dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości;
6)    umowy zawarte z adwokatem, radca prawnym, doradcą podatkowym lub inna osobą oraz mediatorem o których mowa ww. ustawie;
7)    oferent ubiegający się o powierzenie prowadzenia punktu, przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dołącza do oferty także zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dokształcającego, o którym mowa w art. 11a ust.2 ww. ustawy;
8)    oferent, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady.

5.    Oferty, które nie zostaną złożone w wersji elektronicznej przez system Witkac.pl, zostaną złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne, których poświadczenia nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione, po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu poświadczenia do Starostwa) złożone przez podmiot nieuprawniony oraz niezgodne pod względem merytorycznym wskazanym w ogłoszeniu, a także, których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na realizację jednego zadania przekroczy 67 189,98 zł nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6.    Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

VIII.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1.    Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.).
2.    Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu przedłoży Zarządowi propozycję oferty najkorzystniejszej, wobec której zaproponuje się udzielenie dotacji.
3.    Rozstrzygnięcie konkursu w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bytowie www.powiatbytowski.pl (zakładka Pozostałe informacje › Wydział Organizacyjno-Prawny › Nieodpłatna pomoc prawna › Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatbytowski.pl (zakładka Nieodpłatna pomoc prawna › Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych)  i  w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie (ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2) oraz Oddziale Zamiejscowym w Miastku (ul. Grunwaldzka 1) – na powiatowej tablicy ogłoszeń. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie stosuje się od niej trybu odwoławczego.
4.    Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Bytowskiego.
5.    Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1)    zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu
o konkursie (od 0 do 4 punktów);
2)    przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 4 punktów);
3)    ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane (od 0 do 6 punktów);
4)    dotychczasowe doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub poradnictwa obywatelskiego (od 0 do 4 punktów)
5)    dodatkowo: atrakcyjność i innowacyjność form realizacji zadania (od 0 do 6 punktów).
6.    O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mailem lub pisemnie.
7.    Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
8.    Zarząd Powiatu Bytowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

IX.    Pozostałe informacje

1.    Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje, że w roku 2022 powierzył prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją w Powiecie Bytowskim organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert, której przyznał dotację w wysokości łącznie 126.060 zł, w 2023 roku – łącznie 126.060 zł.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Sylwia Olik – tel. 59 8228000.

X.    Klauzula informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym również RODO  informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bytowski, z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2,
tel. 59 822 80 00 e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@powiatbytowski.pl tel. 59 822 80 00
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawne;
4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa bądź którym administrator powierzył przetwarzanie na podstawie zawartej umowy;
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w tym  ww. ustawą, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Bytowie,
6)    przysługuje Pani/Panu
-    prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
-    prawo do sprostowania (poprawienia) danych – w przypadku gdy dane te są niekompletne bądź nieprawidłowe;
-    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku określonym w art. 21 RODO;
ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą : 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
7)    wobec danych, które przetwarzane są wyłącznie w wypełnieniu ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, nie przysługuje Pani/Panu:
-    prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17  RODO),
-    prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
gdyż podstawą prawną przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
8)    Podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem koniecznym przystąpienia na konkursu, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty i podpisania umowy;
9)    Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama