Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie powiatu kieleckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci i...

Reklama
Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie powiatu kieleckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży
Nabór od 27.10.2023 do 19.11.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Łączny budżet 388,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 388,8 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie powiatu kieleckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży. .

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, obejmującą zadanie będące przedmiotem zlecenia.

Realizacja zadnia polegać będzie na prowadzeniu na terenie powiatu kieleckiego, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci i młodzieży pochodzącej z terenu Miasta Kielce.

Zakres rzeczowy zadania musi uwzględniać spełnienie wymogów określonych dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w przepisach  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz.1426 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720).

Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież pochodzące z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, posiadające skierowanie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz realizacji zadania określa  załącznik do Zarządzenia Nr 84/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 października 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama