Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w Mieście Białystok w 2024 roku
Nabór od 26.10.2023 do 17.11.2023 15:30
Departament Organizacyjny i Nadzoru
Łączny budżet 409,472 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 204,736 tys. do 204,736 tys. PLN
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Organizacyjny i Nadzoru ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w Mieście Białystok w 2024 roku.

OGŁOSZENIE

 

Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej ustawą o pomocy prawnej, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2024 roku.

 

 

 1. Rodzaj zadania publicznego

 

 1. Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w Mieście Białystok w 2024 r. zgodnie z przepisami ustawy o pomocy prawnej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

Zadanie Nr 1

Prowadzenie trzech punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku* od poniedziałku do piątku w godz.:**

7.30 – 11.30        punkt nr 1

11.30 – 15.30      punkt nr 2

15.30 – 19.30      punkt nr 3

oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej – co najmniej jedno zadanie na jeden punkt.

 

Zadanie Nr 2

Prowadzenie trzech punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku* od poniedziałku do piątku w godz.:**

7.30 – 11.30        punkt nr 4

11.30 – 15.30      punkt nr 5

15.30 – 19.30      punkt nr 6

oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej – co najmniej jedno zadanie na jeden punkt.

 

* w przypadku wskazanym w Rozdziale III pkt 8 miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ulec zmianie

** w przypadku wskazanym w Rozdziale III pkt 6 godziny pracy punktu mogą ulec zmianie

 

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

 

 

 1. Termin realizacji zadania publicznego

 

Zadanie powinno być zrealizowane w całości w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Termin ten powinien być uwzględniony w harmonogramie i kosztorysie.

 

 

 1. Warunki realizacji zadania publicznego

 

 1. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na zasadach określonych w ustawie o pomocy prawnej i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

 1. Realizacja zadania publicznego musi odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

 

 1. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, w zakresie opisanym w ofercie.

 

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920), z zastrzeżeniem pkt 6 i 8.

 

 1. W ramach dyżurów nie określa się z góry przedziału czasu na prowadzenie nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy prawnej.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy prawnej, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Szczegółowy sposób organizowania i przeprowadzania mediacji zostanie określony w umowie na realizację zadania.

 

 1. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. W takiej sytuacji zmianie ulegną godziny pracy punktów, wskazane w Rozdziale I ust. 1.

Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 

 1. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Dojazd do osób uprawnionych organizowany jest przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie w czasie trwania dyżurów.

 

 1. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 1. Do świadczenia pomocy stosuje się wówczas przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w pkt 7, z wyłączeniem zapisów art. 4 ust. 2 ustawy o pomocy prawnej. Jednocześnie Zleceniobiorca we własnym zakresie zapewni prawidłową pracę punktów w ramach otrzymanej dotacji.

 

 1. Zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o pomocy prawnej, obejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 1. Planowana łączna kwota środków publicznych pochodzących z dotacji celowej przeznaczonych na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r. wynosi 384 143,76 zł, to jest 192 071,88 zł rocznie na trzy punkty pomocy.

 

 1. Planowana łączna kwota środków publicznych pochodzących z dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2024 r. wynosi 25 328,16 zł, to jest 12 664,08 zł rocznie na trzy punkty pomocy.

 

 

 1. Adresaci konkursu

 

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność pożytku publicznego.

 

 1. O powierzenie prowadzenia punktów w Mieście Białystok mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o pomocy prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Podlaskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji właściwego wojewody przez udzielenie dotacji celowej na realizację zadania.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego określają przepisy ustawy o pomocy prawnej, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wyłoniona w postępowaniu konkursowym.

 

 1. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 1. Dotacja przyznana na realizację jednego zadania jest przeznaczona na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej. Kwota ta może zostać przeznaczona na wynagrodzenia osób udzielających porad oraz na inne uzasadnione wydatki zgodnie z celem zadania określonym w ustawie o pomocy prawnej, z zastrzeżeniem ust. 6, a także na zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

 1. Koszty obsługi zadania publicznego nie mogą przekroczyć 10% wysokości wnioskowanej dotacji na prowadzenie punktów. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego nie może obejmować wydatków związanych z wyposażeniem punktu.

 

 1. Nie przewiduje się wkładu własnego rzeczowego i finansowego.

 

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy prawnej.

 

 

 1. Termin i warunki składania ofert

 

 1. W konkursie mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:
  1. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2) albo
  2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2).

 

 1. Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac.pl.

Przez złożenie oferty rozumie się przedłożenie kompletu dokumentacji wyłącznie na jedno zadanie, czyli na prowadzenie łącznie trzech punktów oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

 1. Po złożeniu oferty przez platformę Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2023 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperta powinna być opisana według schematu: nazwa i adres oferenta, dane kontaktowe oferenta (nr telefonu, e-mail), z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2024 roku – Zadanie Nr .…”.

 

 1. Oferty przesłane faxem lub pocztą elektroniczną, złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.pl.

 

 1. Wszystkie pola oferty muszą być czytelnie wypełnione, zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty, zamieszczonym we wzorze oferty.

 

 1. Do oferty na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. aktualny wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, jeśli dotyczy;
 3. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta;
 4. wygenerowane z platformy Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrze lub ewidencji.

 

 1. Do oferty na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dodatkowo dołączyć pisemne oświadczenie Oferenta o posiadaniu przez osoby, przy udziale których będzie realizował zadanie publiczne na terenie Miasta Białegostoku, aktualnego zaświadczenia o ukończeniu z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, bądź zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie doszkalającym.

 

 1. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo:
 1. porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o pomocy prawnej,
 2. zawarte umowy z tłumaczem języka migowego (należy dołączyć wyłącznie umowy zawarte z osobami, które będą świadczyły pomoc na terenie Miasta Białegostoku).
 1. Wszystkie wymienione wyżej załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

 

 1. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

 

 1. W przypadku zamiaru realizacji przez oferenta więcej niż jednego zadania, należy sporządzić ofertę realizacji zadania publicznego na każde zadanie oddzielnie.

 

 1. W sytuacji, gdy oferent składa ofertę na realizację więcej niż jednego zadania, dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu załączników.

 

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych w ramach jednego zadania.

 

 1. Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.

 

 1. Nie przewiduje się uzupełniania braków formalnych ofert.

 

 1. Oferty nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. nr 1006 (tel. 85 869 6150) oraz pok. nr 1010 (tel. 85 869 6936).

 

 

 1. Termin i tryb wyboru ofert

 

 1. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert na realizację Zadania nr 2 nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 1. Do zaopiniowania złożonych ofert Prezydent Miasta Białegostoku powoła komisję konkursową. Skład komisji oraz regulamin jej pracy określi odrębne Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

 1. Komisja konkursowa zaopiniuje złożone oferty, zgodnie z kryteriami zawartymi w warunkach konkursu, a następnie przedstawi Prezydentowi Miasta Białegostoku.

 

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie Zarządzenia.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r.
 2. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.

 

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
 2. na stronie internetowej Miasta Białegostoku www.bialystok.pl;
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1;
 4. na portalu Witkac.pl.

 

 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 

 1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

 1. Wybór ofert nastąpi w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.

 

 1. Karta oceny formalnej oferty stanowi Załącznik Nr 1, karta oceny merytorycznej oferty stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

 

 1. Za spełnienie wymogów formalnych przyjmuje się:
 1. złożenie oferty w wymaganej formie, w terminie i w miejscu, określonych w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert;
 2. złożenie oferty przez uprawniony podmiot (m.in. oferent jest organizacją pozarządową wpisaną na listę, o której mowa w art. 11 d ust. 1 ustawy o pomocy prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Podlaskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego);
 3. prawidłowe (wypełnione wszystkie pola), kompletne i czytelne wypełnienie oferty;
 4. złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji;
 5. dołączenie do oferty wymaganych załączników.

 

 1. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą dopuszczone do oceny pod względem merytorycznym.

 

 1. Kryteria oceny ofert pod względem merytorycznym:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
 2. jakość wykonania przez oferenta zadania publicznego;
 3. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne na terenie Miasta Białegostoku;
 5. zadania w ramach edukacji prawnej;
 6. proponowane własne działania promocyjne oferenta dotyczące realizacji zadania publicznego i ich efektywność;
 7. proponowane dodatkowe działania związane z realizacją zadania;
 8. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych środków.

 

 1. W przypadku stwierdzenia oczywistych błędów pisarskich przewiduje się możliwość wezwania oferentów do składania wyjaśnień.

 

 

 1. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez Miasto Białystok w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach

 

 1. Wysokość dotacji na finansowanie zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

 

 1. Środki finansowe na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 3 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej przekazane organizacjom pozarządowym w Mieście Białystok w 2022 roku – 384 114,96 zł.

 

 1. Środki finansowe na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 3 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej przekazane organizacjom pozarządowym w Mieście Białystok w 2023 roku –384 115,68 zł.

 

 

 1. Informacje o ogłoszeniu konkursu

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
 2. na stronie internetowej Miasta Białegostoku www.bialystok.pl;
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1;
 4. na portalu Witkac.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama