Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

BDO/KK/2024/002 Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie...

Reklama
BDO/KK/2024/002 Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2024 roku
Nabór od 26.10.2023 do 17.11.2023 15:00
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Łączny budżet 545,963 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 68,245 tys. PLN
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/KK/2024/002 Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2024 roku..

Ważne!

Każda oferta zgłaszana do konkursu musi uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informacje o proponowanym sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach zapewnienia dostępu alternatywnego należy zawrzeć w sekcji VI oferty – Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu:

4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zwanych dalej NPP) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej,

4 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zwanych dalej NPO) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej.

Oferent jest zobowiązany złożyć na każdy wybrany punkt NPP/NPO odrębną ofertę.
 

Numer i rodzaj punktu, lokalizacja, harmonogram przyjęć:

  • NPO nr 9 - Aleja Wyzwolenia 7U/1, pok. 3; poniedziałek – piątek; 08:00 – 12:00
  • NPO nr 10 - Aleja Wyzwolenia 7U/1, pok. 3; poniedziałek – piątek; 12:00 – 16:00
  • NPO nr 11 - Aleja Wyzwolenia 7U/1, pok. 3; poniedziałek – piątek; 16:00 – 20:00
  • NPP nr 12 - Aleja Wyzwolenia 7U/1, pok. 4; poniedziałek, środa, piątek; 08:00 – 12:00; wtorek, czwartek 16:00 – 20:00
  • NPP nr 13 - Aleja Wyzwolenia 7U/1, pok. 4; poniedziałek, środa, piątek; 16:00 – 20:00; wtorek, czwartek 08:00 – 12:00
  • NPP nr 14 - budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 5; poniedziałek – piątek; 08:00 – 12:00
  • NPP nr 15 - budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 5; poniedziałek – piątek; 12:00 – 16:00
  • NPO nr 16 - budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 4; poniedziałek, środa, piatek; 08:00 – 12:00; wtorek, czwartek 12:00 – 16:00

 

Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty na prowadzenie NPP oraz maksymalnie dwie oferty na prowadzenie NPO.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (zwanej dalej Ustawą) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Oferent jest zobowiązany do zrealizowania zadania z zakresu edukacji prawnej, w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania NPP lub NPO, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, zgodnie z art. 3b Ustawy.
Preferowane formy edukacji prawnej zostaną określone w umowie.

Oferent jest zobowiązany do zrealizowania zadania z zakresu nieodpłatnej mediacji. Wymiar świadczenia nieodpłatnej mediacji zależeć będzie od społecznego zapotrzebowania.
Formy i sposoby realizacji zadania związanego z nieodpłatną mediacją zostaną określone w umowie.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej u.d.p.p.w.), prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b lub w art. 4 ust.1 pkt. 22a tejże ustawy oraz które spełniają odpowiednio warunki opisane w punktach 1) lub 2) znajdujących się poniżej.

1) O powierzenie prowadzenia w punktu, w którym będzie udzielana NPP może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, która łącznie spełnia następujące warunki:

a. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

b. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, mediatorem (o którym mowa art. 4a ust. 6 Ustawy), doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 Ustawy tj. osobą która:
- ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

d. została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów NPP na obszarze województwa, o której mowa w art. 11d Ustawy,

e. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,

f. daje gwarancję zapewnienia usług mediatora, o którym mowa w art. 4a ust. 6 Ustawy.

2) O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone NPO, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która łącznie spełnia następujące warunki:

a. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

b. posiada umowę zawartą z doradcą oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 Ustawy;

c. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

d. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

e. została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów NPO na obszarze województwa, o której mowa w art. 11d Ustawy,

f. daje gwarancję zapewnienia usług mediatora, o którym mowa w art. 4a ust. 6 Ustawy.

3) O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się oferent, który w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczył się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystał dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ten oferent, z którym starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

4) W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w art. 11d ust. 2 pkt. 2 lub ust. 3 pkt. 2 lub ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prezydent nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

5) W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w art. 11d ust 2 pkt. 3 lub ust. 3 pkt. 3 lub ust. 4 pkt. 3 Ustawy – Prezydent nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama