Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2024 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nabór od 20.10.2023 do 15.11.2023 15:00
Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Łączny budżet 68,245 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 34,123 tys. do 68,245 tys. PLN
Powiat Oleski, Starostwo Powiatowe w Oleśnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2024 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego .
 1. Rodzaj zadania
 1. Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Domu Harcerza w Oleśnie ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno, wg. harmonogramu:

        Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

 • w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 19.00,
 • we wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00
 • w co drugi piątek w godzinach od 8.00 do 12.00

      Nieodpłatna pomoc prawna:

 • w środy w godzinach od 15.00 do 19.00.
 • w czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00.
 • w co drugi piątek w godzinach od 8.00 do 12.00
 1. Zlecający zastrzega sobie możliwości zmiany lokalizacji oraz harmonogramu otwarcia punktów.
 2. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, dyżury w jeden dzień tygodnia (ustalony w umowie) będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji, chyba że nie zostanie złożony żaden wniosek o przeprowadzenie mediacji, o której mowa w art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
 3. W konkursie  dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie;
 • świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Oleśnie;
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Oleśnie.
 1. W przypadku wyboru oferty organizacji, która udzielać będzie zarówno nieodpłatną pomoc prawną jak i świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, szczegółowy podział dyżurów zostanie ustalony w umowie.
 2. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert, nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11d ustawy.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań

Na realizację zadania przeznacza się kwotę:

 1. na wynagrodzenie z tytułu umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

64.023,96 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 96/100 groszy);​

 1. na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej w trybie art. 11 ust. 7 zdanie drugie, ustawy:

3.960,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy)

 1. Zasady przyznania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.)
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31.12.2024 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego.
 3. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy.
 4. W umowie Starosta Oleski określi preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 5. W przypadku zmiany ustawy, zastrzega się możliwość zmiany umowy zawartej z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, celem dostosowania do wymogów ustawowych.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
 1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem;
 2. w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Oleskiego;
 3. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na zasadach określonych w art. 3, 4a, 5, 7 i 8 ustawy;
 5. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania;
 6. wykonania zadania swoimi siłami, bez korzystania z usług podwykonawców;
 7. systematycznego oraz prawidłowego wprowadzania dokumentów do elektronicznego systemu nieodpłatnego poradnictwa, o którym mowa w art. 7a ustawy;
 8. realizując zadanie publiczne oferent zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Źródło: Powiat Oleski

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama