Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert „Dobry Klimat w szkole - graMy w zielone!” na lata 2023-2024

Reklama
Nabór od 18.10.2023 do 08.11.2023 15:30
Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Gmina Lublin, Biuro Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert „Dobry Klimat w szkole - graMy w zielone!” na lata 2023-2024.

Niniejszy dokument stanowi opis wymogów dotyczących złożenia oferty oraz szczegółowy opis realizacji zadania. Głównym celem ogłoszenia jest zapewnienie uczciwej konkurencji wśród podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie oraz realizacją określonego w nim zadania. Dokument zawiera zasady przyznawania dotacji. Główne elementy ogłoszenia wynikają z art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

I. Tytuł konkursu

„Dobry Klimat w szkole - graMy w zielone!” na lata 2023-2024

 

II. Rodzaj zadania publicznego

Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

 

III. Forma realizacji zadania publicznego

Powierzenie. Oznacza to, iż od oferentów nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego finansowego.

 

IV. Cel konkursu

Niniejszy konkurs ma na celu wybór najlepszej oferty/ofert dotyczącej/ych realizacji zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań warsztatowo-edukacyjnych dla młodzieży na temat przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu
oraz stworzenie przestrzeni wg wypracowanej na warsztatach koncepcji.

Bezpośrednim celem zadania publicznego jest prowadzenie w roku 2023 działań warsztatowo – edukacyjnych dla młodzieży na temat przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu oraz w roku 2024 stworzenie w wybranych szkołach przestrzeni wg wypracowanej na warsztatach koncepcji zgodnie z warunkami realizacji zadania publicznego stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania

1) W 2023 roku na realizację zadania publicznego zaplanowano w budżecie Miasta Lublin kwotę w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

2) W 2024 roku na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

3) Zastrzega się prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert.

 

VI. Zasady przyznawania dotacji

1) Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz w Programie współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023.

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).

3) Złożona oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz posiadać załącznik w niej wymienione.

4) Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

5) Oferta powinna być prawidłowo i czytelnie wypełniona pismem komputerowym (maszynowym), zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje i wymagane załączniki.

6) Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione, w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do oferty lub zadania, należy wpisać np. „nie dotyczy”.

7) Komisja może wezwać organizację do uzupełnienia braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i w załącznikach do oferty.

8) Komisja konkursowa może w toku oceny ofert poprosić o wizję lokalną w proponowanym przez oferenta miejscu realizacji zadania.

9) Zastrzega się możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana przez oferenta.

10) W przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości mniejszej od wnioskowanej kwoty, podmiot ma możliwość aktualizacji budżetu i harmonogramu realizacji zadania.

11) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami);

c) uchwały nr 1307/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;

d) zarządzenia nr 42/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
e) zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12) W konkursie oferty mogą składać:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

VII. Termin realizacji zadania

1) Zadanie może być zrealizowane w terminie od daty ogłoszenia wyników do 31.12.2024 r.

2) Wydatki w ramach realizacji zadania będą kwalifikowane od daty ogłoszenia wyników.

3) Umowa z oferentem uzyskującym dofinansowanie będzie podpisywana niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu. Aby ustalić przybliżony termin ogłoszenia wyników konkursu, a tym samym termin rozpoczęcia realizacji zadania, jaki należy uwzględnić w ofercie, należy wziąć pod uwagę termin składania oferty, ilość dni konieczną na ocenę formalną i merytoryczną (maksymalnie 30 dni) oraz ilość dni na podjęcie ostatecznej decyzji przez Prezydenta Miasta Lublin (maksymalnie 7 dni).


VIII. Warunki realizacji zadania
1) Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy.
W tym przypadku także projekt wsparty środkami spoza budżetu Miasta Lublin powinien zostać przygotowany wspólnie z inną organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2) Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin i do zamieszczania w ww. materiałach logotypów wskazanych przez Miasto Lublin.

3) Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do realizacji zadania w ścisłej współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej.

4) Działania promocyjne w ramach zadania muszą uwzględniać system identyfikacji wizualnej stosowany przez Gminę Lublin oraz w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

5) W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

a) wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b) podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach biodegradowalnych, wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d) podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
e) wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f) rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g) zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h) zakazu wypuszczania chińskich lampionów;

i) zakazu używania sztucznych ogni i petard.

6) Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników i uczestniczki zadania publicznego.

7) Naruszenie powyższych zasad może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowane i koniecznością zwrotu środków przez podmiot realizujący zadanie

8) Zastrzega się możliwość odwołania otwartego konkursu ofert, zmiany wysokości przyznanej dotacji i zmiany terminu realizacji zadania przez Zleceniodawcę finansującego realizację zadania.

IX. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków oraz stopień osiągnięcia rezultatów

1) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w wysokości do 50%.

2) Rezultat uznaje się za osiągnięty jeżeli został zrealizowany na poziomie wskazanym przez Oferenta. Zmiana poziomu osiągnięcia rezultatów z inicjatywy Zleceniobiorcy wymaga zgody Gminy Lublin wyrażonej w formie aneksu do umowy.

3) Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, bez zgody Gminy Lublin uregulowanej aneksem do umowy, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

4) Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 2, bez zgody Gminy Lublin uregulowanej aneksem do umowy, uważa się za nie zrealizowanie elementów zadania i może powodować zwrot części dotacji.

X. Termin i zasady składania ofert

1) Termin składania ofert upływa 8 listopada 2023 r. o godzinie 15:30.

2) Oferty należy wypełnić i złożyć w postaci elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w postaci papierowej, po wydrukowaniu z platformy Witkac. Postać papierową oferty, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów należy złożyć osobiście w siedzibie Biura Partycypacji Społecznej w godz. 7.30- 15.30 lub w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców wskazanych na stronie www.lublin.eu, lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Oferty można złożyć również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Osoby reprezentujące podmiot muszą posiadać konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany. Decyduje data wpływu oferty (a nie wysyłki).

3) Zasady podpisywania oferty:

a) oferta powinna być podpisana przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta;

b) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oferta może być podpisana przez osoby w nim wskazane.

4) Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wraz z kopią dowodu opłaty skarbowej;

5) Przed złożeniem oferty, ale nie później niż 3 dni przed ostatecznym terminem składania ofert, istnieje możliwość skonsultowania jej treści pod kątem wymogów formalnych. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania – tel. 81-466-25-55.

XI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1) Do oceny ofert Prezydent Miasta Lublin, w drodze zarządzenia, powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2) Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w ustawie oraz w Programie współpracy.

3) Postępowanie konkursowe składać się będzie z dwóch etapów (oceny formalnej i merytorycznej) i będzie się odbywać na podstawie kart oceny, których wzór określił Prezydent w drodze zarządzenia.

4) W pierwszym etapie członkowie komisji konkursowej dokonają oceny formalnej ofert.

5) Ocena formalna oferty będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria formalne:

a) oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert;

b) złożona oferta w postaci papierowej jest zgodna z postacią elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert;

c) oferta została złożona przez uprawnionego oferenta;

d) oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta;

e) oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu;

f) oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie;

g) wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu;

h) oferta jest podpisana przez upoważnione osoby;

i) oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki;

j) oferta nie zawiera innych błędów formalnych. Jeśli oferta zawiera inny błąd formalny należy go opisać w części 3 karty.

6) Wykaz wszystkich ofert, które wpłyną w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin oraz na stronach internetowych Miasta, w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia ofert.

7) Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.

8) Do oceny merytorycznej ofert stosowane będą następujące elementy i punktacja:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – 25 punktów;

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 40 punktów;

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego - 15 punktów;

d) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - 10 punktów;

e) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań - 10 punktów.

9) Komisja, na każdym etapie swojej pracy, może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty, osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

10) Ostateczna ocena merytoryczna oferty jest średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków komisji.

11) Oferta, która w wyniku oceny merytorycznej uzyskała mniej niż 65 punktów, zostaje odrzucona.

12) Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta Lublin i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentom na żadnym etapie postępowania konkursowego ani po jego zakończeniu.

13) Umowa realizacji zadania publicznego zawierana będzie bez zbędnej zwłoki.

14) Proces oceny formalnej odbędzie się na posiedzeniach. W przypadku napłynięcia dużej ilości ofert, ocena formalna będzie odbywała się także w kolejnych dniach roboczych.

XII. Termin dokonania wyboru ofert

1) Komisja konkursowa zaopiniuje oferty w terminie do 30 dni licząc od terminu na ich złożenie, a następnie niezwłocznie przedstawi Prezydentowi Miasta Lublin, lub jego zastępcy działającemu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta, protokół z listą rekomendowanych do dofinansowania projektów.

2) Prezydent lub jego zastępca, działający na podstawie upoważnienia Prezydenta, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu.

3) Wyniki konkursu, niezwłocznie po wyborze ofert, ogłoszone będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na elektronicznej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne i nie przysługuje od niego żaden tryb odwoławczy.

4) Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnieni wyboru lub odrzucenia oferty.

XIII. Informacja o zrealizowanych przez Miasto Lublin w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w rok poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych.

W 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji przeznaczono 1 269 740,00 zł; w 2021 r.: 239 865,00 zł; w 2020 r.: 89 940 zł; w 2019 r.: 359 134 zł.

XIV. Podstawa prawna

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z § 7, ust. 5 Programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1307/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia
20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 rok.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama