Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2024 - Priorytety 2-4 - ocena formalna

Reklama
Nabór od 16.10.2023 do 27.11.2023 14:00
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 400 tys. Nie można wygenerować widoku.
Organizacje pozarządowe
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłaszanym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 2.

Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

W ramach Priorytetu 2. wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).

Priorytet 3.

Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Priorytet 4.

Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4. powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

Termin naboru ofert oraz opublikowania wyników:

NOWEFIO – Priorytety 2-4

Rozpoczęcie naboru

 16.10.2023, godz. 14.00

Zakończenie naboru

 27.11.2023, godz. 14.00

Ogłoszenie wyników

Do końca 02.2024

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie NOWEFIO 2024 musi nastąpić przez Generator Ofert.

W celu złożenia oferty należy:

  • utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://genera-tor.niw.gov.pl;
  • wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”;
  • w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NO-WEFIO na lata 2021-2030 i wypełnić ofertę;
  • wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

W ramach konkursu NOWEFIO 2024 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie na-boru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną pod-dane ocenie merytorycznej.

Szczegółowe pytania na temat konkursów będzie można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo: FIO@niw.gov.pl

Reklama