Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nabór od 13.10.2023 do 03.11.2023 23:59
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Łączny budżet 136,491 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 136,491 tys. PLN
Miasto Grudziądz, Wydział Organizacyjno-Administracyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na powierzenie prowadzenia na terenie gminy-miasto Grudziądz dotyczy:

1) punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją dwóch zadań z zakresu edukacji prawnej (kwota na prowadzenie punktu – 64.023,96 zł, kwota na edukację prawną – 4.221,36 zł);

2) punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją dwóch zadań z zakresu edukacji prawnej (kwota na prowadzenie punktu – 64.023,96 zł, kwota na edukację prawną – 4.221,36 zł).

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wpisane na prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów odpowiednio w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

​Oferent może ubiegać się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

2) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo 

3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – wówczas składa dwie osobne oferty.

Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 5 – analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu;

2) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobu ich monitorowania;

3) w części IV pkt 2:

    a) w zasobach kadrowych tylko personel, który będzie świadczył usługi w danym punkcie,

    b) sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

4) w części VI – szczegółowy opis zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – w zakresie zależnym od oferenta.

Przed wypełnieniem oferty proszę zapoznać się szczegółowo z ogłoszeniem o konkursie (w tym zwrócić uwagę na wymagalność załączników).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama