Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów...

Reklama
I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2024 roku
Nabór od 13.10.2023 do 07.11.2023 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 340,171 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 68,034 tys. do 68,034 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2024 roku.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
Kwota w 2024 roku na prowadzenie pięciu punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej wynosi: 340 171,25 zł, w tym:
320 119,80 zł - na prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją lub nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją oraz 20 051,45 zł - na zadania z zakresu edukacji prawnej, tj: 64 023,96 zł na 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz mediacją lub punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją oraz 4 010,29 zł na 1 punkt na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

Planowana kwota środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w 2022 roku wynosi 319 110,00 zł, w tym:
300 300,00 zł - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją lub nieodpłatna pomoc prawna wraz z mediacją oraz 18 810,00 zł - zadania z zakresu edukacji prawnej, tj: na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz mediacją lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją: 60 060,00 zł na 1 punkt oraz na przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej: 3 762,00 zł na 1 punkt.

 1. Cel zadania: zapewnienie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji i edukacji prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych zgodnie z wymaganiami ustawy.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
  1) liczba porad (Organizacja dokumentuje świadczenie porad zgodnie z wymogami ustawy);
  2) liczba postępowań mediacyjnych prowadzonych w sprawach wnoszonych przez osoby uprawnione (Organizacja dokumentuje przeprowadzenie mediacji zgodnie z wymogami ustawy);
  3) liczba zadań z zakresu edukacji prawnej w formie wskazanej w art. 3b ust. 2 ustawy.
 3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.
 4. Miejsce realizacji zadania: wskazane lokale, zlokalizowane w następujących dzielnicach Gdańska:
  1) Brzeźno: ul. Sternicza 2;
  2) Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia: ul. Gospody 10;
  3) Orunia-Św. Wojciech-Lipce: ul. Dworcowa 11;
  4) Śródmieście: ul. Dyrekcyjna 5 - specjalizacja punktu dla osób uprawnionych, w szczególności dla cudzoziemców;
  5) Wrzeszcz Dolny: ul. Wajdeloty 28A.
 5. Adresaci zadania: osoby uprawnione, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
 6. Zakres zadania:
  1) świadczenie poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 3a i art. 7 ustawy lub w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
      udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 7 ustawy;

  2) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego
      poradnictwa obywatelskiego, odbywa się we wskazanym przez Organizatora konkursu lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób
      uprawnionych, którym ma być świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub udzielana nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Gdańska, czas trwania
      dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze Gdańska. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w
      danym roku;
  3) świadczenie nieodpłatnej mediacji, która obejmuje czynności określone w art. 4a ust. 1 i ust. 3 ustawy (nie obejmuje spraw określonych w art. 4a ust. 2 ustawy);
  4) posiadanie i podanie przez Organizację numeru telefonu, pod którym dokonywana będzie rejestracja zgłoszeń telefonicznych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielanie nieodpłatnej pomocy
      prawnej w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5) zapewnienie przez Organizację świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej
      świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o
      których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U z 2023 r. poz. 20) - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem;
  6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych;
  7) realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej, poza ustalonymi godzinami świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej, może być realizowana w punkcie lub poza punktem w 
      miejscu wskazanym przez Organizację, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach określonych w art. 3b ust. 2 ustawy (Organizacja przedstawia w ofercie opis proponowanych działań z
      zakresu edukacji prawnej, formy ich realizacji wraz z wyodrębnieniem kalkulacji kosztów w kosztorysie).

 7. Wymagania kadrowe:

  1) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:
     a) posiada wykształcenie wyższe,
     b) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie
         potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
     c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
     d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  2) nieodpłatną pomoc prawną w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może udzielać:
     a) adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
     b) doradca podatkowy,
     c) osoba, która:
        - ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
        - posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
        - korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
        - nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) nieodpłatną mediację może prowadzić:
      a) osoba, o której mowa w art. 4a ust. 6 ustawy,
      b) osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie mediacji, o którym mowa w art. 4a ust. 1 z zastrzeżeniem art. 4a ust. 7 ustawy;
  4) w punkcie w dzielnicy Śródmieście - lokal przy ul. Dyrekcyjnej 5, zaangażowana kadra powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie pomocy
      cudzoziemcom (zestawienie kwalifikacji, poziomu znajomości języka obcego oraz doświadczenia należy opisać w części IV ust. 2 formularza oferty).

 8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:

  1) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części
      dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2) oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1 zarządzenia;
  3) oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia;
  4) Organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert zobowiązane są przed podpisaniem umowy przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy.

 9. Zastrzeżenia:

  1) koszty wynagrodzeń osób świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatną pomoc prawną nie mogą stanowić mniej niż 80% wysokości otrzymanej dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnego
      poradnictwa obywatelskie wraz z mediacją lub nieodpłatnej pomoc prawna wraz z mediacją;
  2) każda oferta powinna dotyczyć prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia
      wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  3) dopuszcza się składanie kilku ofert przez jedną Organizację - w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Organizacja powinna zapewnić odpowiednią liczbę osób bezpośrednio świadczących nieodpłatne poradnictwo
      obywatelskie lub nieodpłatną pomoc prawną w każdym z punktów. Przez odpowiednią liczbę osób, Organizator konkursu rozumie obsadzenie przez jedną osobę maksymalnie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa
      obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej;
  4) mediacje może prowadzić osoba spełniająca wymogi określone w art. 4a ust. 6 - 8 ustawy;
  5) Organizacja zgodnie z art. 11 ust. 6b ustawy, może wykazać wolontariuszy, informacje o łącznej ilości godzin ich zaangażowania należy wskazać w części IV ust. 2 formularza oferty wraz z wyceną;
  6) oferty dotyczące wyłącznie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej będą rozpatrywane tylko w przypadku, gdy na zadanie nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu
      przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa
      obywatelskiego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama