Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone...

Reklama
„Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” Prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Strycharskiej 6 Punkt Nr 4 i Punkt Nr 5
Nabór od 12.10.2023 do 02.11.2023 23:59
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 135,435 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” Prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Strycharskiej 6 Punkt Nr 4 i Punkt Nr 5 .

Nazwa zadania: „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub  świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie".„Prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Strycharskiej 6 Punkt Nr 4 i Punkt Nr 5 ”

Na realizację zadania w 2 punktach planuje się przeznaczyć łączną kwotę dotacji w wysokości 135.435,30 zł (słownie: sto trzydzieści pięć  tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 30/100), w tym:

1) na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których będzie również świadczona mediacja kwotę128.047,92 zł ;

2) na  realizację zadań z  zakresu edukacji prawnej kwotę 7.387,38 zł

pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa.

Wysokość dotacji związana z realizacją zadania przez jeden punkt oraz realizacją przypadających na  ten punkt zadań z zakresu edukacji prawnej wyniesie  łącznie  67.717,95  zł  w tym:

1) na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego kwotę 64.023,96 zł;

2) na  realizację zadań z zakresu edukacji prawnej kwotę 3.693,69 zł.

Dotacja płatna będzie w sposób następujący:

1) dotacja na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego płatna będzie w równych, miesięcznych ratach i może być przeznaczona na:

a) koszty merytoryczne, w tym wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 3 i 3a ustawy;

 b) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne, związane wyłącznie z realizacją zadania, np. koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, koszty o charakterze nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługę finansową i prawną zadania (np. koszty wynagrodzenia koordynatora zadania, obsługę księgową zadania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych);

2) dotacja na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej płatna będzie w trakcie roku 2024 r.  Propozycję zadań z zakresu edukacji prawnej wraz z ich kosztorysem organizacja pozarządowa zobowiązuje się przedstawić Zleceniodawcy w terminie do końca I kwartału 2024 r. Przystąpienie do realizacji tych zadań przez organizację pozarządową nastąpi po uzyskaniu  zgody Zleceniodawcy i uzależnione będzie od otrzymania przez Zleceniodawcę dotacji na ten cel.

W ramach realizacji zadania publicznego nie przewiduje się możliwości wnoszenia (i tym samym wyceny) przez oferenta wkładu rzeczowego.

Zadanie będzie realizowane na obszarze miasta Kielce w następujących punktach:

 ul. Strycharska 6  – dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (Punkt Nr 4 i Punkt Nr 5) usytuowane w jednym lokalu.

W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszenia potrzeb przez osoby uprawnione. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie o którym mowa art. 4 a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

W lokalu wymienionym powyżej zapewnione zostaną:

1)dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej (w tym aparat telefoniczny wraz z przyporządkowanym numerem) i teleinformatycznej wraz z dostępem do Internetu;

2)biurko, fotel biurowy, stół,  4 krzesła;

3)właściwe warunki oczekiwania osób ubiegających się o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej (krzesła usytuowane w korytarzu przed wejściem do punktu);

4)wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej;

5)bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafy zamykane na klucz);

6)dostęp osobom niepełnosprawnym.

W ramach realizacji zadania, organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

Prowadzenia punktów, według następującego harmonogramu:

1) W ramach Części Nr 1 zadania:

a) Punkt Nr 4, zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do12.00,

b) Punkt Nr 5, zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, czynny od poniedziałku do piątku od  12.00 do 16.00

z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwi sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze miasta Kielce, czas trwania dyżuru, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Prezydenta Miasta Kielce i nie jest podstawą zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia dokumentacji z realizacji zadania na zasadach określonych w ustawie oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w tym do comiesięcznego przekazywania Zleceniodawcy wypełnionych kart nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy, oraz oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy, do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

Zrealizowania co najmniej jednego zadania z zakresu edukacji prawnej na każdy punkt, na podstawie problemów zgłaszanych w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. Organizacja pozarządowa zobowiązana będzie do przedstawienia do końca I kwartału 2024 r. propozycji zadań z zakresu edukacji prawnej  oraz planu i kosztorysu realizacji tych zadań.

Wskazania osób mających prowadzić nieodpłatną mediację na terenie miasta Kielce oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatna mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4 a ust.1 pkt 4 ustawy, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania oraz wydatków dokonanych z tych środków.

Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

1) końcowego, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania;

2) częściowego, półrocznegow terminie do 30 lipca 2024 r.;

3) każdorazowo, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia częściowego sprawozdania z wykonania zadania.

Zadanie winno być realizowane bezpośrednio przez oferenta. Oferty, z których wynikać będzie, iż zadanie będzie w części lub całości podzlecane do realizacji innemu podmiotowi będą podlegać odrzuceniu.

Wynagrodzenia osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie mogą stanowić mniej niż 80% wysokości otrzymanej dotacji.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 10% , natomiast zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

O powierzenie prowadzenia w 2024 r. punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie, o którym mowa  odpowiednio w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwana dalej „organizacją pozarządową”, która:

w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a)posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

b)posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, mediatorem

c)daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

-poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

-profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

-przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d)opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;

e)została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów  na terenie województwa, o której mowa w art. 11 d ust. 1 ustawy i spełni warunki w zakresie prowadzenia nieodpłatnej  mediacji wynikające z art. 4a ustawy.

O powierzenie prowadzenia w 2024 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.Na zadanie objęte  konkursem z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2021, 2022 przeznaczono kwotę w wysokości 528.000,00 zł każdego roku. W 2023 r. przeznaczono kwotę w wysokości 462.000,00 zł. Na realizację zadania wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) wyniosła 256.080,00 zł  w 2021 i 2022 roku natomiast w 2023 roku wyniosła 254 100 zł.

 

.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama