Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wzmocnienie oferty placówek wsparcia dziennego skierowanej do dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo...

Reklama
Wzmocnienie oferty placówek wsparcia dziennego skierowanej do dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze
Nabór od 09.10.2023 do 30.10.2023 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wzmocnienie oferty placówek wsparcia dziennego skierowanej do dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze..

Zadanie publiczne realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, placówek wsparcia dziennego (PWD) wpisuje się w:

 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 Cel szczegółowy 1 pn. Ograniczenie wpływu uzależnień na funkcjonowanie rodzin, w tym zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie.
 • Program wspierania rodzin w m.st. Warszawie na lata 2022 – 2024, Cel 1 pn. Dostosowanie oferty wsparcia dziennego do potrzeb dzieci i młodzieży.
 •  Strategię #Warszawa2030, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXVI/1800/2018 z 10 maja 2018 r. Cel operacyjny 1.1 pn. Dbamy o siebie nawzajem.

Adresaci zadania:

 • , które w dniu składania oferty posiadają decyzję administracyjną Prezydenta m.st. Warszawy zezwalającą na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Zakres przedmiotowy konkursu obejmuje następujące działania do wyboru:

1) Promocja działalności placówek wsparcia dziennego na terenie dzielnicy, w społeczności lokalnej oraz w instytucjach i podmiotach działających na rzecz rodziny (przykładowe formy, do wyboru w zależności od wielkości placówek):

•    działania animacyjne, otwarte spotkania rodzinne, integracyjne, eventy, projekcje filmowe;

•    seminarium, spotkania z przedstawicielami instytucji i podmiotów działających na rzecz rodziny;

•    strona internetowa PWD, informator, ulotki w formie elektronicznej, plakat w formie elektronicznej, inne.

2) Doposażenie i drobne prace remontowe w placówkach poprawiające dostępność dla osób o szczególnych potrzebach (z wyłączeniem wykonania mebli pod zabudowę, którego koszt przekracza 10 tys. zł oraz wydatków opisanych w pkt 6 w części pn. „Dodatkowe wymagania”). W ofercie należy uzasadnić dlaczego konieczne są takie działania. W przypadku planowania wykonania drobnych prac remontowych poprawiających dostępność architektoniczną w placówkach należy dołączyć dokumentację zdjęciową obrazującą stan obiektu:

 • przed wykonaniem tych prac (zdjęcia należy dołączyć do oferty, a następnie przy zawarciu umowy)
 • po wykonaniu tych prac (zdjęcia należy dołączyć do sprawozdania z realizacji zadania).

Dodatkowe wymagania:

1) Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31, z późn. zm.), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

 1. widnieją w Rejestrze lub;
 2. nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 3. co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

2) W przypadku ofert wspólnych oferenci zobowiązani są do przyporządkowania poszczególnych elementów zadania do każdego z oferentów oraz wskazanie spójnego opisu zarządzania projektem.

3) Koszty administracyjne nie mogą przekraczać 20 % wnioskowanej dotacji.

4) W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy z organizacją pozarządową, wydatki majątkowe (inwestycyjne) nie mogą być finansowane w ramach przyznanej dotacji. Wydatki majątkowe to wydatki, które nie są wydatkami bieżącymi. Przeznacza się je na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, które prowadzą do powiększenia majątku jednostki. Następuje to poprzez budowę obiektów majątku trwałego, bądź poprzez nabywanie aktywów finansowych. Za wydatki majątkowe uważa się:

• Środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości przekraczającej 10 tys. zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, gdzie odpisy amortyzacyjne od tych środków i wartości niematerialnych i prawnych nie są dokonywane jednorazowo.

• Pierwsze wyposażenie budynku do którego zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz wyposażenie budynku np. wbudowane meble (meble, dywany itp. zaliczamy do pozostałych środków trwałych).

• Środki trwałe, które uległy ulepszeniu (modernizacji), gdzie wartość początkowa tych środków powiększa się o sumę wydatków na ulepszenie. W tym, także o nabycie części składowych lub peryferyjnych. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję adaptację lub modernizację w danym roku obrotowym przekracza 10 tys. zł.

• Nabyte wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 tys. zł, takie jak: autorskie prawa majątkowe, licencje, oprogramowanie komputerowe itp.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) tzn. zwiększające wartość majątku placówki wsparcia dziennego, poniesione z dotacji nie będą kwalifikowalne i nie będą mogły zostać rozliczone.

 1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1) Zadanie publiczne powinno być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby zapewniało pełny i skuteczny udział osób ze szczególnymi potrzebami, na zasadzie równości z innymi osobami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.

2) Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia odbiorcom zadania publicznego co najmniej w zakresie minimalnym:

 1. w obszarze dostępności architektonicznej:
 • wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane będzie zadanie publiczne;
 • instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy,
 • wstępu do budynku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,
 • osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób, z budynku w którym realizowane jest zadanie publiczne.
 1. w obszarze dostępności cyfrowej:
 • strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania powinna być dostępna cyfrowa poprzez zapewnienie jej funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 • Treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo.
 1. w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 • obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;
 • na stronie internetowej podmiotu informacji o zakresie działalności w postaci pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,
 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.
 1. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Zleceniobiorca zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 • zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
 • wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 1. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w ofercie, przykładowo w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.

W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie. Ponadto Zleceniobiorca powinien opisać zaplanowane rozwiązania zapewniające dostęp alternatywny do usług, które będą świadczone w ramach zadania. Przez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama