Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MSWiA: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

Reklama
Nabór od 03.10.2023 do 06.11.2023 16:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji, MSWiA, dsmim.sekretariat@mswia.gov.pl. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl. W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres do korespondencji i adres mailowy.
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Kobiety
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi”.

I. Cel i rodzaj zadania

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb minimum 190 ofiar/domniemanych ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną (ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców, którzy otrzymali zaświadczenie, o którym mowa w art. 170 ustawy o cudzoziemcach oraz cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy o cudzoziemcach lub ubiegają się o wydanie takiego zezwolenia) oraz osobom zagrożonym procederem.

Zadanie publiczne dotyczy sfery, o której mowa w art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne obejmuje następujące części:

Część A. prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi oraz prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych – działania: całodobowe telefoniczne wsparcie osób (udzielanie informacji dla ofiar i świadków na temat ich praw i obowiązków; udzielanie informacji na temat dostępnej pomocy; organizacja pomocy); świadczenie poradnictwa prewencyjnego, w szczególności przedwyjazdowego.

Koszty kwalifikowane:

·         koszty połączeń telefonicznych – do 3 linii telefonicznych (bez uwzględnienia linii zaufania) oraz połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia i organizacji pomocy,

·         wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców.

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc w reintegracji – działania: ocena potrzeb ofiar handlu ludźmi; zapewnienie ubrań, środków higienicznych, wyżywienia, podstawowej opieki medycznej; asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości; indywidualna praca z ofiarą; wsparcie psychologiczne; pomoc tłumacza; transport ofiary na terenie kraju; pomoc przy legalizacji pobytu; konsultacje prawne; zapewnienie uczestnictwa ofiar handlu ludźmi w kursach zawodowych i kursach języka polskiego zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami; współpraca w kwestii organizacji i udzielania pomocy z właściwymi podmiotami działającymi na terenie kraju i za granicą oraz kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jedynie w uzasadnionych przypadkach; w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia, tj. umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia; dyspozycyjność przez 24h na dobę (dodatkowo wymaga się szczegółowego opisu zakresu pomocy dla kobiet, mężczyzn, dzieci pod opieką i bez opieki, w tym ich zakwaterowania i dostępu do usług o charakterze interwencyjnym);

Koszty kwalifikowane:

1.       ubrania,

2.       środki higieniczne,

3.       wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskami jedynie w uzasadnionych przypadkach,

4.       doładowanie telefonów dla ofiar,

5.       bilety komunikacji miejskiej dla ofiar,

6.       badania medyczne,

7.       konsultacje lekarskie,

8.       konsultacje psychologiczne,

9.       konsultacje prawne,

10.    usługi tłumaczeniowe,

11.    organizacja transportu dla ofiar na terenie kraju,

12.    koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia w uzasadnionych przypadkach,

13.    podróże beneficjentów, transport lokalny, noclegi, wyżywienie – w ramach realizacji zadania,

14.    podróże służbowe w ramach zapewniania pomocy konkretnym beneficjentom – dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy,

15.    koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych,

16.    koszty kursów zawodowych i kursów języka polskiego,

17.    wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców.

Koszty części B od punktu 1 do 16 mają stanowić 10% kosztów realizacji zadania.

Część C. organizacja i zapewnienie bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia dla ofiar handlu ludźmi. Zapewnienie bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia[1] dla następujących grup ofiar:

1. kobiet,

2. mężczyzn,

3. rodzica/opiekuna prawnego z dziećmi,

4. dzieci bez opieki,

5. rodzin.

Działania: zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania dla ofiar handlu ludźmi obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną z możliwością odizolowania ofiary, np. z powodów zdrowotnych, różnicy płci itp.; możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność personelu KCIK przez 24h na dobę.

Koszty kwalifikowane:

·         wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców,

·         koszty eksploatacyjne miejsc zakwaterowania/schronienia, w tym: wynajem, energia elektryczna, gaz, koszty ogrzewania, zużycie wody, odpady komunalne, ochrona obiektów, monitoring, ubezpieczenie budynków,

·         usługi telekomunikacyjne,

·         zaopatrzenie miejsc zakwaterowania/schronienia w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek.

W ofercie Oferent potwierdzi, iż będzie rozliczał się w tej części podając miesięczne obłożenie noclegowe liczby rzeczywistej beneficjentów wraz z podaniem liczby osobonoclegów w danym miesiącu.

Część D.konsultacje oraz organizacja szkoleń dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, w tym dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (działania: wystąpienia podczas warsztatów, szkoleń, konferencji i seminariów dla instytucji państwowych i samorządowych oraz organów ścigania; konsultacje i poradnictwo telefoniczne dla takich instytucji odbywa się w ramach części A zadania; opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych o KCIK; dyspozycyjność przez 24h na dobę).

Koszty kwalifikowane:

·         wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców,

·         podróże, transport lokalny, noclegi, diety w przypadku udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju – dot. pracowników i wolontariuszy organizacji realizujących zadanie publiczne oraz zleceniobiorców, przy czym w przypadku zleceniobiorców wymagana jest każdorazowo zgoda MSWiA,

·         opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych o KCIK

Koszty części D nie powinny przekroczyć 15% kosztów zadania i powinny być ujęte w sprawozdaniu wraz z opisem działania.

Część E.koszty administracyjne związane z realizacją zadania –  koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 20% kosztu realizacji zadania.

Koszty kwalifikowane:

·         wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK,

·         ubezpieczenie,

·         energia elektryczna,

·         usługi telekomunikacyjne,

·         opłaty pocztowe i bankowe,

·         koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych, w tym ochrona biura,

·         aktualizacja i standaryzacja wiedzy i procedur zespołu

·         wsparcie dla zespołu KCIK (superwizja zespołu KCIK),

·         wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców.

II. Wysokość środków publicznych oraz termin i warunki realizacji zadania

1.       Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 1 500 000 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych).

2.       Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r.

3.       Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą (Oferentem). Ramowy wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

4.       W przypadku niezrealizowania wskaźnika dla zabezpieczenia potrzeb 190 ofiar/domniemanych ofiar handlu ludźmi Zleceniodawca dokona proporcjonalnej korekty finansowej przyznanej dotacji, tj. w przypadku nieosiągnięcia wskaźnika powyżej 15% do 20% dotacja ulegnie obniżeniu o 0,5%, przy czym obniżenie będzie dokonywane stopniowo za każdy procent nieosiągniętego wskaźnika w ten sposób, że za każdy 1 % nieosiągniętego wskaźnika licząc od 15 % dotacja zostanie obniżona o 0,1 % (a zatem w razie nieosiągnięcia wskaźnika na poziomie 16% dotacja ulegnie obniżeniu o 0,1 %, na poziomie 17% – o 0,2% , na poziomie 18% – o 0,3 %, na poziomie 19% – o 0,4%, zaś na poziomie 20 % - o 0,5%.

W przypadku nieosiągnięcia wskaźnika powyżej 20% dotacja ulegnie obniżeniu o 1%, bez względu na wartość nieosiągniętego wskaźnika powyżej 20%.

5.       Jeżeli Zleceniobiorca podejmie decyzję o zwiększeniu wskaźników powyżej 100 % lub koszty zadania ulegną zwiększeniu w stosunku do załączonej do oferty kalkulacji dotacja nie ulegnie zwiększeniu.

[1] W rozumieniu niniejszego zadania publicznego bezpieczne miejsce schronienia (zakwaterowania) oznacza miejsce bezpiecznego dziennego i nocnego pobytu dla potencjalnych oraz stwierdzonych ofiar handlu ludźmi. Miejsca te mogą być zapewnione w ramach samodzielnej placówki, ośrodka wsparcia, mieszkania rotacyjnego lub innego, odpowiedniego miejsca zakwaterowania.

Termin i miejsce składania ofert

1.  Oferty należy składać w terminie do dnia 6 listopada 2023 r.

2.Oferty należy składać korespondencyjnie na adres: Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 lub bezpośrednio w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Rakowieckiej 2a, w godzinach 8:15 – 16:00 z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi”.

Reklama