Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MSiT: „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.”

Reklama
Nabór od 25.09.2023 do 13.10.2023 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.”.

Zadania objęte dofinansowaniem:

Wsparciem objęte zostaną następujące projekty promujące sport osób z niepełnosprawnościami:

 1. festyny integracyjne, eventy, wystawy i pokazy;
 2. kampanie outdoorowe, w tym wystawy plenerowe;
 3. kampanie społeczne z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i mediów społecznościowych; 
 4. różnego rodzaju publikacje oraz wydawnictwa;
 5. filmy i spoty promocyjne;
 6. transmisje telewizyjne i live streaming.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

Finansowanie programu:

Źródłem finansowania Programu oraz kosztów jego obsługi są środki Funduszu Solidarnościowego,
w kwotach 2 mln zł na realizację zadań oraz 50 tys. zł na ich obsługę.

Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadań udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wyłącznie zadań realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia ogłoszenia Programu do 31 grudnia 2023 r.

Termin, miejsce i forma składania wniosków oraz termin ich rozpatrzenia:

Wnioski należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie Ministerstwa Sportu i Turystyki

 • AMODIT dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl, wraz z następującymi załącznikami:
 1. załącznik nr 1 – zakres rzeczowy zadania – generowany w systemie AMODIT;
 2. załącznik nr 2 (zbiorczy i jednostkowy) – preliminarz rzeczowo-finansowy kosztów zadania (niezależnie od liczby zadań jednostkowych należy sporządzić zbiorczy i jednostkowy preliminarz rzeczowo-finansowy) – generowany w systemie AMODIT;
 3. załącznik nr 3 – preliminarz finansowy kosztów pośrednich – generowany w systemie AMODIT;
 4. ramowe programy zadań jednostkowych, scenariusze, konspekty, projekty graficzne materiałów promocyjnych, itp. – załączone w formie pliku PDF lub Word;
 5. statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy, załączone w formie skanu;
 6. wydruk komputerowy aktualnych/pełnych informacji lub wyciąg z aktualnej informacji KRS lub wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Zleceniobiorcy, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy, załączone w formie skanu;
 7. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku z oryginałami wszystkich załączonych dokumentów, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy, załączone w formie skanu;
 8. upoważnienia do podpisywania dokumentów - w przypadku wystawienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy, upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być załączone w formie skanu.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji itp.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w systemie AMODIT w terminie do 09.10.2023 r. Datą złożenia wniosku jest data wysłania wniosku w systemie elektronicznym AMODIT.

Wnioski wraz z załącznikami wygenerowane, ale nie przesłane w systemie AMODIT, nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 20.10.2023 r.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z treścią Programu Promocji Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.

Reklama