Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od...

Reklama
Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”
Nabór od 22.09.2023 do 17.10.2023 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 294,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby uzależnione
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”..

Informacje o zadaniu:

 

 1. Nazwa zadania konkursowego: „Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”.
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 3. Cel zadania: Rozwój i umocnienie Klubu abstynenckiego w środowisku lokalnym

Cele szczegółowe:

Realizacja działań readaptacyjnych na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem alkoholowym, rodzin i bliskich tych osób poprzez:

 1. ograniczenie dysfunkcyjnych i ryzykownych zachowań,
 2. wzrost umiejętności psychologicznych i społecznych,
 3. zwiększenie motywacji do kontynuacji procesu zdrowienia,
 4. nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
 5. podejmowanie aktywności promujących trzeźwość na poziomie dzielnicowym, np. uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych czy sportowych.
 1. Opis zadania:

Adresaci zadania: mieszkańcy m.st. Warszawy, w szczególności z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - osoby uzależnione, osoby uzależnione w procesie zdrowienia i bliscy osób uzależnionych.

Metody realizacji zadania:

 1. działania ukierunkowane na wspieranie abstynencji,
 2. zajęcia warsztatowe,
 3. prowadzenie konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 4. prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 5. działania interwencyjne przeznaczone dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, motywujące do podejmowania leczenia w placówkach specjalistycznych,
 6. działania readaptacyjne - aktywizacja zawodowa i społeczna; zajęcia rozbudzające zainteresowania własne i aktywność życiową oraz rozwój osobisty,
 7. zajęcia rehabilitacyjne skierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczące umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,
 8. prowadzenie punktu pierwszego kontaktu – konsultacje indywidualne i telefon zaufania,
 9. warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze,
 10. działania mające na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, (np.: warsztaty, spotkania, seminaria, wyjazdy, konstruktywne aktywności).

W klubie nie można prowadzić terapii.

Warunki realizacji zadania:

 1. Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji zadania rekomendacji zawartych w Raporcie z 2022 roku z ewaluacji zadania publicznego „Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” (raport dostępny jest w Zespole Spraw Społecznych dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy),
 2. Oferent zobowiązany jest zapewnić zewnętrzną tablicę informującą o realizowanym zadaniu, godzinach otwarcia, stałym planie działań i finansowaniu zadania ze środków m.st. Warszawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w m.st. Warszawy, a także zaistnienie w kanałach komunikacji internetowej z informacją o aktualnych działaniach i bieżącej ofercie,
 3. wymagany jest szczegółowy opis realizacji zadania wraz z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej lub urlopowej,
 4. w ofercie należy opisać sposób rekrutacji uczestników zadania,
 5. w ofercie należy opisać planowaną współpracę z instytucjami i podmiotami, przede wszystkim: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, szkołami i Parafią (do oferty można załączyć listy intencyjne lub porozumienia o współpracy), a także współpracę z innymi organizacjami trzeźwościowymi, w tym przede wszystkim Mazowieckim Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich,
 6. wymagane jest określenie w ofercie kwalifikacji osób, które będą realizatorami poszczególnych działań oraz posiadanie aktualnych dokumentów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych programów osób prowadzących/nadzorujących zajęcia. Muszą być to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, wskazane adekwatnie do wybranych form realizacji zadania,
 7. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji realizacji zadania publicznego: dokumentowanie pracy merytorycznej, posiadanie dziennika zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności uczestników zajęć, prowadzenie dokumentacji pracy grupowej i indywidualnej, prowadzenie dokumentacji pozwalającej na analizę statystyczną wg typu udzielonych porad, pisemne zgody uczestników zajęć na przetwarzanie danych osobowych,
 8. Oferent zapewnia monitoring i ewaluację działań,
 9. kosztorys zadania musi być czytelny, tj. w jednej pozycji kosztorysu musi zawierać się jeden rodzaj kosztów. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego i kalkulacja przewidywanych kosztów muszą być zgodne z harmonogramem i uwzględniać przerwy, w których klub nie jest dostępny dla uczestników (tj. koszty muszą zostać obliczone w skali miesiąca, adekwatnie do czasu, w którym czynny jest klub).
 10. koszty na zasadzie ryczałtu nie podlegają rozliczeniu,
 11. Klub Abstynenta będzie czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, nie mniej niż 4 godziny dziennie,
 12. Oferent  powinien w ofercie opisać szczegółowy sposób mierzenia wymienionych wskaźników rezultatów zadania,
 13. w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany do opracowania wzoru ankiety weryfikującej osiągnięcie rezultatów realizacji zadania,
 14. po podpisaniu umowy, każdy podmiot realizujący zadanie publiczne będzie zobowiązany do przesłania drogą mailową szczegółowego, zaktualizowanego harmonogramu działań,
 15. w trakcie realizacji zadania, każdą zmianę terminu należy zgłosić drogą mailową do Zespołu Spraw Społecznych,
 16. Oferent zapewni odpowiedni lokal do prowadzenia zajęć na terenie Dzielnicy Włochy,
 17. w przypadku projektów, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji jest możliwe od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych jest możliwe od dnia rozpoczęcia realizacji zadania,
 18. w przypadku ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania w sposób stacjonarny dopuszcza się, aby projekt zakładał realizację zadania w sposób zdalny (z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych) – po uprzednim wprowadzeniu zmiany realizacji aneksem do umowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama