Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z...

Reklama
Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w trybie Zarządzenia PMP 316/2022/P z 21 kwietnia 2022 r., na realizację zadania publicznego: „Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, zamieszkującym/przebywającym w Poznaniu
Nabór od 21.09.2023 do 22.09.2023 14:11
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 50 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci

Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza  - na realizację zadania publicznego: „Udzielanie bezpłatnego wsparcia psychologicznego osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, zamieszkującym/przebywającym w Poznaniu. 

Termin realizacji zadania: 02.10.2023 r. - 31.12.2023 r.

 

Składanie potwierdzenia złożenia oferty nie jest wymagane.

Kwota przeznaczona na dotacje:

 • pula środków ogółem: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 1 000,00 do 50 000,00 zł

Wkład własny: niewymagany

Opis naboru:

Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Zarządzenia Nr 316/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Cel zadania publicznego:

Kontynuacja udzielania wsparcia psychologicznego obywatelom, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zamieszkującym/przebywającym w Poznaniu 

Warunki realizacji zadania:

 1. Działania powinny obejmować bezpłatną indywidualną pomoc psychologiczną w ramach interwencji kryzysowej oraz konsultacji psychologicznych i psychoterapii;
 2. Zadanie powinno uwzględnić prowadzenie bezpłatnych grup wsparcia;
 3. Wsparciem indywidualnym i grupowym powinny zostać objęte osoby dorosłe (w tym seniorzy) oraz dzieci i młodzież;
 4. Osoby prowadzące pomoc psychologiczną indywidualną i grupową powinny posiadać uprawnienia do prowadzenia ww. działań poprzez udokumentowane wykształcenie kierunkowe oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu;
 5. Kadra udzielająca wsparcia psychologicznego oraz prowadząca zajęcia grupowe powinna posługiwać się językiem ukraińskim (i ew. rosyjskim) w stopniu co najmniej komunikatywnym, umożliwiającym efektywną realizację zadania;
 6. W trakcie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia jego bieżącej ewaluacji. Oferent będzie cotygodniowo przekazywał do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP raport oraz wnioski z prowadzonej ewaluacji obejmujący dane dotyczące liczby godzin i rodzaju udzielonego wsparcia oraz liczby osób objętej wsparciem z uwzględnieniem podziału na dorosłych (z wyodrębnieniem grupy seniorów) oraz dzieci i młodzieży.

Proponowane rezultaty:

- liczba godzin konsultacji psychologicznych osób w kryzysie,

- liczba godzin konsultacji psychologicznych,

- liczba godzin psychoterapii,

- liczba godzin grupy wsparcia,

- liczba osób objętych indywidualną pomocą psychologiczną,

- liczba osób objętych grupową pomocą psychologiczną.

 

 • Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl.

 

Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 20%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć;
 2. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.);
 3. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.             

Inne warunki realizacji zadania publicznego:

Każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania, np. minimalną liczbę uczestników zadania, minimalną liczbę godzin udzielonego wsparcia, minimalną liczbę badań, porad, konsultacji itp.,

 

 

 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama