Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 15.09.2023 do 21.09.2023 12:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN

Wydział Sportu prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Oferent musi spełnić następujące warunki:

 1. W zadaniu mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Poznania (tylko dzieci i młodzież).
 2. Realizowane zadanie musi być działaniem sportowym.
 3. Oferta musi zawierać elementy profilaktyki mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
 4. Oferta musi zawierać dokładny termin oraz miejsce zadania, a także ilość uczestników.
 5. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania” w tym Miasta Poznania, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
 6. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
 7. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od pracownika Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.
 9. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
 • projekty muszą być realizowane w okresie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
 • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
 • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu). Brak złożenia lub wysłania papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub nieterminowe złożenie papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama