Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Dialog międzypokoleniowy- międzykultrowe działania integracyjne ze środków UNICEF

Reklama
Nabór od 15.09.2023 do 21.09.2023 23:59
Biuro Aktywności Miejskiej
Łączny budżet 4,43 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4,43 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 155/2022 z dnia 2 lutego 2022r.
w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji do kwoty 10 000 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartych konkursów ofert, Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do składania ofert na zadanie pt:

1. Celem zadania jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich w celu poprawy funkcjonowania psychospołecznego dzieci i ich rodziców  bądź opiekunów poprzez działania edukacyno-integracyjne .

2. Zadanie powinno być realizowane w jednym z poniższych zakresów:

a) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

b) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

c) działności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,

d) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami

3. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie wynosi 4 430 zł. Dofinansowanie lub finansowanie projektu nie może przekraczać kwoty 10 tys zł.

4. Zadanie może być realizowane od dnia 25 września 2023r. w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

5. Formy realizacji zadania: wycieczki, warsztaty, wydarzenia kulturalne, spotkania.

6. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków.

7. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego przedstawia ofertę wykonania zadania gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

8. Do oferty należy załączyć w Generatorze Wniosków kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz skan podpisanych oświadczeń (dostępnych w załączniku w Generatorze Wniosków).

9. Nie później niż 1 dzień roboczy po złożeniu oferty w systemie witkac.pl, potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w sekretariacie Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tuwima 10, pokój nr 303.

10. Oferty składać można do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych
w komórce na wskazane zadanie publiczne w trybie pozakonkursowym

11.  W terminie do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty lub papierowego potwierdzenia złożenia oferty dokonywana jest ocena formalna oferty.

12. Aby oferta mogła być rozpatrywana w trybie pozakonkursowym musi spełnić łącznie następujące warunki formalne:

1) musi być złożona została na właściwym formularzu w elektronicznym generatorze;
2) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty musi być:
a) złożone pod wskazanym adresem siedziby biura,
b) złożone przez podmiot uprawniony do składania ofert,
c) jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
3) zadanie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;
4) oferent nie otrzymał w bieżącym roku budżetowym łącznej kwoty środków finansowych
z Miasta Łodzi na małą dotację przekraczających 20 000 zł (zgodnie z trybem art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie);
5) termin realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni;
6) wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 10.000 zł;
7) oferent zamierza realizować zadanie na rzecz Miasta lub jego mieszkańców.

13. Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych nie podlega dalszemu procedowaniu. Dyrektor Biura Aktywności informuje oferenta o tym fakcie w formie pisemnej.

14. Oferta oceniona pozytywnie pod względem formalnym podlega ocenie pod kątem celowości.

15. Ocena celowości realizacji zadania publicznego obejmuje w szczególności analizę
takich kryteriów jak:
1) możliwość realizacji zadania publicznego (w tym m.in. zapewnienie dostępności dla osób
ze szczególnymi potrzebami);
2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent
będzie realizował zadanie;
3) szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
4) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

16. Ocena celowości realizacji zadania publicznego dokonywana jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia oferty.

17. Oferta, która spełnia wymogi formalne i została uznana za celową zamieszczana jest
na okres 7 dni:
1) w BIP;
2) w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na Portalu www.uml.lodz.pl/ngo

18. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt 17, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

19. W przypadku rozstrzygnięcia stwierdzającego celowość realizacji zadania, kierownik komórki zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi do oferty, o których mowa w art. 19a ust. 4
ustawy i niezwłocznie zawiera umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.

20. Przed zawarciem umowy, mogą być przeprowadzone negocjacje z oferentem, celem uzgodnienia ostatecznej wersji realizacji zadania. Negocjacje dotyczyć mogą zakresu zadania
oraz wysokości budżetu planowanego na jego realizację.

21. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z w wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24. października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).


Kontakt:

Rafał Fijałkowski

Oddział ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców

Tel: 638-63-74

e-mail: r.fijalkowski@uml.lodz.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama