Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Etno Małopolska – II edycja”

Reklama
Nabór od 13.09.2023 do 05.10.2023 23:59
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „Etno Małopolska – II edycja”.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy) i pozwalające na tworzenie i poznawanie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów ludowych połączony z organizacją wydarzeń związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski (np. spotkań, koncertów, warsztatów, wystaw, szkoleń, konkursów, pokazów).

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:
a)    organizacji co najmniej jednego wydarzenia związanego z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski (np. spotkania, koncertu, warsztatu, wystawy, szkolenia, konkursu, pokazu);
b)    przeznaczenia co najmniej 70% wysokości przyznanej dotacji na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.09.2023 r., a kończyć nie później niż 31.12.2023 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno „innych środków finansowych” jak i „wkładu osobowego” w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 złotych.

Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-10-05  23:59 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-10-06  16:00 

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
„Etno Małopolska – II edycja 2023" 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Etno Małopolska – II edycja 2023"

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Dzienniki Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znajdują się:
a)    w Krakowie przy ul. Racławickiej 56  lub ul. Basztowej 22;
b)    oraz w Agendach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego:
I.    w Nowym Sączu - ul. Jagiellońska 52;
II.    w Oświęcimiu - ul. Górnickiego 1;
III.    w Tarnowie - al. Solidarności 5-9;
IV.    w Nowym Targu - al. Tysiąclecia 44;
V.    w Miechowie - ul. Warszawska 10;
VI.    w Zakopanem – ul. Kościeliska 7.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po wyborze ofert.

Reklama