Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MSZ: „Edukacja globalna 2023”

Reklama
Nabór od 13.09.2023 do 05.10.2023 16:00
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
edukacja.globalna@msz.gov.pl
Łączny budżet 1,8 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 60 tys. do 150 tys. PLN
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Edukacja globalna 2023”.
  1. Rodzaj zadania publicznego: edukacja globalna

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert modułowych z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2023".

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

Budżet konkursu wynosi 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych i 00/100).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, a także publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk, jej jednostki naukowe i organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.  Katalog podmiotów określa szczegółowo Regulamin konkursu w pkt 3.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 13.09.2023 r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku II modułu ofert zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. 

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadań publicznych:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do 5 października 2023 r., do godziny 16:00, w sposób opisany w Regulaminie konkursu.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane, ani nie będą podlegały opiniowaniu.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu. 

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie opublikowana do 8 listopada 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronach internetowych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/  i na stronie https://www.gov.pl/web/polskapomoc.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadania publicznego z zakresu edukacji globalnej.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne z zakresu edukacji globalnej – „Edukacja globalna 2021 - finansowanie projektów będących częścią przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP” (drugie moduły) na którego realizację przeznaczono kwotę 248 518,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych 00/100).

9. Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu (wraz z dwoma załącznikami: wzorem umowy dotacji i wytycznymi dla oferentów), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja i https://www.gov.pl/web/polskapomoc oraz (po zalogowaniu) także w aplikacji eGranty na stronie https://egranty.msz.gov.pl/.

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres edukacja.globalna@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.

Reklama