Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i...

Reklama
Nabór na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka": Organizacja korepetycji - integracja i zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy- uczniów szkół podstawowych i średnich
Nabór od 14.09.2023 do 19.09.2023 10:39
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 127,974 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 127,974 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci

Nabór ma na celu wyłonienie oferenta, który zrealizuje zadanie publiczne pn. „Organizacja korepetycji - integracja i zajęcia  dla dzieci i młodzieży  z Ukrainy- uczniów szkół podstawowych i średnich".

Zadanie finansowane w 100 % ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Celem zadania publicznego jest  zorganizowanie i przeprowadzenie  korepetycji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy z szkół podstawowych i średnich

I. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 1. Nabór odbywa się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 316/2022/P z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. Ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego.
 3. Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 4. Forma realizacji zadania publicznego - powierzenie. Powierzenie oznacza, że Oferent nie deklaruje zaangażowania w realizację zadania własnego wkładu finansowego. Ponadto beneficjenci wszystkich zadań nie ponoszą opłat za korzystanie z pomocy.
 5. Przyznane środki finansowe dotacji Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do monitorowania beneficjentów zadania – pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej
  (w ofercie należy wskazać sposób monitorowania).
 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o fakcie finansowania zadania ze środków UNICEF.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest przekazywać informacje na temat realizowanego zadania publicznego na prośbę Zleceniodawcy.

II. W ramach realizacji zadania oferent w okresie od 25.09.2023 r. do 31.12.2023 r.  powinien w szczególności:

 • zorganizować i przeprowadzić korepetycje dla  dzieci i młodzieży z Ukrainy - uczniów szkół podstawowych i średnich,
 • korepetycje są bezpłatne dla odbiorców,
 • za proces rekrutacji odpowiada oferent,
 • korepetycje mogą odbywać się z  przedmiotów ogólnokształcących takich jak, między innymi: język polski, język angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia

 

III. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań:

​Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 127 974,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewiećset siedemdziesiąt cztery złote 00/100).

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Zalecany jest udział psychologa/psychologów w działaniach organizowanych przez Zleceniobiorcę, w szczególności poprzez jego/ich metodyczną diagnozę zaplanowanych zajęć i ewentualny wpływ na poprawę stanu psychicznego uczestników oraz poprzez stały kontakt z opiekunami i prowadzącymi zajęcia.
 2. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, co oznacza, że jeśli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
 3. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści: „Kwota w wysokości….. została pokryta ze środków UNICEF, na podstawie umowy z Miastem Poznań z dnia…, nr…, pozycja z kosztorysu…”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest  do uzyskania akceptacji wszystkich materiałów promocyjnych przed ich wydrukowaniem/publikacją przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Materiały do akceptacji należy przesłać na adres: ci@um.poznan.pl.
 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania  publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych
  z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.

V. Proponowane rezultaty:

      1) obowiązkowe:

 • liczba uczestników zadania (minimum 300 osób),
 • liczba godzin zajęć - korepetycji.

     

Informacja dotycząca składania ofert w ramach naboru:

 1. Oferty należy złożyć tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy
  witakc.pl.
 2. Oferent nie jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu "Potwierdzenie złożenia oferty".
 3. Oferta zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty lub jej aktualizacji.
 4. Wszelkie informacje dotyczące statusu oferty będą dostępne wyłącznie na platformie.
 5. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu działań, kosztorysu realizacji zadania oraz rezultatów poprzez aktualizację zakresu rzeczowego, rezultatów
  i kosztorysu zadania.
 6. Po przyjęciu do realizacji oferty bez zbędnej zwłoki zawiera się umowę realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem zapisów art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009 r. o finansach publicznych.

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama