Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MEiN: „Rodzina polonijna” – II edycja

Reklama
Nabór od 12.09.2023 do 03.10.2023 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce – „Rodzina polonijna” w roku 2023.

Założenia konkursu

Celem konkursu jest wspieranie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą, prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce.

Konkurs będzie obejmował realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, w szczególności:

  • doskonalących znajomość języka polskiego (np. warsztaty dziennikarskie, zajęcia językowe, teatralne, literackie, poetyckie, muzyczne, konkursy recytatorskie, ortograficzne, piosenki),
  • doskonalących znajomość historii Polski (np. realizacja wspólnych lekcji i projektów historycznych, w tym metodami edukacji pozaformalnej, np. udział w grach miejskich, konkursach, warsztatach, lekcjach muzealnych),
  • doskonalących znajomość geografii Polski (np. wycieczki do miejsc historycznych oraz interesujących krajobrazowo w kraju zamieszkania dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia (polonika) i/lub w Polsce),
  • artystycznych o tematyce związanej z kulturą, sztuką, tradycją polską (np. wystawienie spektaklu teatralnego, pantomimicznego, przygotowanie projektu fotograficznego, graficznego, ceramiki, muralu),
  • sportowych – organizacja zawodów sportowych,
  • uwzględniających patronów roku 2023 ustanowionych przez Sejm i Senat RP.

Budżet inicjatywy to 1 440 018 zł. Maksymalna wysokość dotacji dla jednej pary szkół partnerskich wynosi 60 tys. zł.

Oferty składa się w terminie do dnia 3 października 2023 r.:
1) pocztą na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Współpracy Międzynarodowej
Al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania pn. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce – „Rodzina polonijna” w roku 2023.

O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego.

2) w biurze podawczym MEiN (A. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) w godz. 815–1615; o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN.

3) na elektroniczną skrzynkę podawczą MEiN ePUAP; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Reklama