Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Nabór od 13.09.2023 do 15.09.2023 13:00
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Informacja o możliwości  składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych  w sferze  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Dział I Rodzaj zadania

Przygotowanie oraz przeprowadzenie działań – o tematyce praw człowieka, wolności, równości i tolerancji, w tym konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Pomorza Zachodniego.

Konkurs będzie elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na Pomorzu Zachodnim.

 

Dział II Planowane środki

Na realizację ww. zadań przeznaczona jest kwota w wysokości 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

Dział III Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2023r., poz. 571), realizujące zadania statutowe w danej dziedzinie tj. w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Dział IV Wymagania w zakresie składanych ofert/termin realizacji zadań

 1. Zadania mogą być realizowane w okresie od 01.09.2023 r. do 15.12.2023 r. jednak pojedyncze zadanie, nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni.
 2. Dotacja może być udzielona maksymalnie w kwocie 10 000,00 zł na jedno zadanie.
 3. Zadanie przedstawione do realizacji powinno mieć charakter regionalny.
 4. Organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowane z udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnianiem dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi  z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).

Dostępność musi być zapewniona co najmniej w zakresie minimalnych wymagań określonych
w  art. 6 ww. ustawy. Obowiązek zapewnienia dostępności dotyczy proponowanego do realizacji zadania przedstawionego w ofercie składanej w ramach przedmiotowego konkursu.

W wypadku braku obiektywnych możliwości zapewnienia dostępności, wynikających np. z powodów technicznych, obligatoryjnym staje się  zapewnienie odbiorcom realizowanych zadań ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.

W związku z powyższym, wymagane jest wskazanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zapewniona będzie realizacja wymagań z art. 6 ustawy - adekwatnych do realizacji danego zadania.

Informacje o sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania przedstawionego w ofercie w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego, oferent powinien skazać w sekcji VI oferty –  Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

W przypadku konieczności zastosowania dostępu alternatywnego, należy go szczegółowo opisać oraz uzasadnić zastosowane rozwiązanie.

Organizacja pozarządowa, planując realizację zadania publicznego, powinna oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji z ewentualnym uwzględnieniem nakładów z tytułu zapewnienia dostępności (np. z tytułu konieczności najmu pomieszczeń  wolnych od barier poziomych i pionowych, w których realizowane będzie zadanie publiczne, instalacji urządzeń, których celem jest wspomaganie słyszenia lub zapewnienia innego sposobu komunikacji, konieczności zapewnienia wsparcia innej osoby, opracowywania treści cyfrowych w ramach zadania i podlegających publikacji np. dokumenty rekrutacyjne, filmy dostępne cyfrowo).

 

Dział V Składanie ofert

 1. Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witakc.pl.
 2. Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną złożoną w generatorze.
 3. Podmiot składający ofertę przez generator zobowiązany jest do złożenia w formie załącznika do oferty „potwierdzenia złożenia oferty” w postaci skanu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty,
 4. „Potwierdzenie złożenia oferty”, wymaga  podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji
  w zakresie oświadczenia woli podmiotu i składane jest w generatorze w postaci skanu. (Tylko podpisane oferty zgodnie ze sposobem reprezentacji podlegają rozpatrzeniu),
 5. O terminie złożenia oferty do Urzędu decyduje data złożenia oferty w generatorze wraz
  z podpisanym potwierdzeniem jej złożenia,
 6. Oferty składane poza generatorem lub złożone bez „potwierdzenia ich złożenia” nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 7. Załączniki do oferty składane są wyłącznie w formie skanu tj. przed złożeniem oferty
  w generatorze należy załączyć załączniki do oferty i następnie złożyć ofertę.

Dział VI

Nabór oferty prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację o których mowa w Dziale II, nie dłużej jednak niż do dnia 15.09.2023 r. go godziny 13.00.

 

Dział VII

Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Wydział Współpracy Społecznej, tel. 91 31 14 925, mail: kiolejniczak@wzp.pl.

 

 

Wymagane załączniki do oferty:

 1. Załącznik nr 1 – potwierdzenie złożenia oferty (skan),
 2. Załącznik nr 2 - w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama