Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz integracji cudzoziemców" pn. "Prowadzenie kursów języka polskiego...

Reklama
Realizacja zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz integracji cudzoziemców" pn. "Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla dzieci - obywatelek i obywateli Ukrainy"
Nabór od 13.09.2023 do 18.09.2023 11:26
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 63,719 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 3 tys. PLN
Dzieci, Cudzoziemcy, migranci

Nabór ma na celu wyłonienie oferenta, który zrealizuje zadanie publiczne  w obszarze "działalność na rzecz integracji cudzoziemców"  pn. "Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla dzieci - obywatelek i obywateli Ukrainy”

Zadanie finansowane w 100 % ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Daty skrajne, w których można zrealizować zadanie: 01.10.2023-20.12.2023 r., przy czym zakłada się, że realizacja zadania rozpocznie się nie wcześniej niż 5 dni od złożenia oferty (Urząd Miasta Poznania musi mieć czas na ocenę oferty i przygotowanie umowy).

Najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia kursów języka polskiego jak obcego dla dzieci pochodzących z Ukrainy:

 1. Nabór odbywa się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 316/2022/P z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Celem realizacji zadania publicznego jest nauka dzieci w wieku 6-14 lat pochodzących z Ukrainy języka polskiego na poziomie minimum A0, A1, A2 lub B1, które przybyły z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz dzieci pochodzących z Ukrainy posiadających Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyły na terytorium Rzeczypospolitej.
 3. Za prowadzenie kursu/ kursów językowych odpowiedzialni będą oferenci wybrani w ramach niniejszego naboru.
 4. Kurs/kursy mogą trwać maksymalnie do 20 grudnia 2023 r. i będą prowadzone na terenie miasta Poznania.
 5. Kurs/kursy językowe będą prowadzone na poziomie minimum A0, A1, A2 lub B1. Należy podać na jakim poziomie będą odbywały się kursy.
 6. Beneficjentami zadania publicznego mogą być: dzieci w wieku 6-14 lat. Nie przewiduje się udziału młodzieży i dorosłych w ramach niniejszego naboru.
 7. Oferent jest zobowiązny do przekazania w sprawozdaniu dokładnej liczby dzieci, które wzięły udział w kursie/kursach, w tym liczbę dzieci z podziałem na płeć (informacje potrzebne do danych statystycznych).
 8. Każdy z kursów musi być dedykowany minimum 10-osobowej grupie.
 9. Kurs powinien obejmować minimum 20 a maksymalnie 30 godzin lekcyjnych.
 10. Kurs/kursy powinny być realizowane przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, w tym władające językiem ukraińskim i/lub rosyjskim.
 11. Kurs/kursy powinny odbywać się w formie stacjonarnej.
 12. Koszty administracyjne zadania (np. najem sali, koordynacja, promocja) nie powinny przekraczać 25% wartości zadania.
 13. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych aktualną sytuacją epidemiczną dotyczącą rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.
 14. Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 15. Forma realizacji zadania publicznego - powierzenie. Powierzenie oznacza, że Oferent nie deklaruje zaangażowania w realizację zadania własnego wkładu finansowego. Ponadto beneficjenci nie ponoszą opłat za korzystanie z pomocy.
 16. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, co oznacza, że jeśli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
 17. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania  publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.
Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama