Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na 2023 rok (pomoc społeczna)

Reklama
Nabór od 15.09.2023 do 13.10.2023 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Wadowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na 2023 rok (pomoc społeczna).

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Ogłaszający konkurs

Obsługa merytoryczna konkursu

Burmistrz Wadowic
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

tel.: 33 873-18-11, fax: 33 873-18-15
e-mail: um@wadowice.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach

ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel.: 33 823 43 39, fax: 33 823 28 18
e-mail: mops@wadowice.pl

 

§ 1

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert jest realizacja w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku następującego zadania publicznego:

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Zadanie z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

10.000 zł

§ 2

Cel realizacji zadania

 1. Celem realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert jest pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

§ 3

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia została określona w § 1.

 

§ 4

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie realizacji zadań objętych niniejszym ogłoszeniem ma formę wspierania ich wykonywania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 2. W niniejszym otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 1. Działalność statutowa oferenta musi być zgodna z dziedziną zlecanego zadania publicznego.
 2. Przyjmuje się, że w wyniku niniejszego konkursu Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego więcej niż jednemu podmiotowi - w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na prowadzone przez siebie działania.
 3. W przypadku, gdy suma wartości planowanych dotacji w ramach wybranych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację danego zadania określonych w § 1, Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia dofinansowania stosownie do posiadanych środków oraz do wskazania (w ramach danego kosztorysu) przeznaczenia części dotacji na pokrycie innych kosztów niż zaproponowane przez Oferenta.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia stosownych korekt, w tym korekty zakładanych rezultatów, dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadania publicznego oraz kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania - dostosowanych do kwoty przyznanego dofinasowania.
 5. W korekcie kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż w złożonej ofercie.
 6. Oferta wybrana do dofinansowania stanowić będzie, wraz z ewentualną aktualizacją, integralną część umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 7. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów przeznaczonych na realizację zadania.
 8. Wymagane jest 15% wkładu własnego, w tym minimum 5% wkładu własnego finansowego lub z innych źródeł (w stosunku do całości kosztów).
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 10. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) i nie przysługuje od niej odwołanie.
 11. Warunkiem realizacji zadania i przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

§ 5

Terminy i ogólne warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania nastąpi w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. Zadanie będące przedmiotem niniejszego ogłoszenia będą realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców gminy Wadowice.
 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Dopuszcza się wzrost do 30% wartości poszczególnych pozycji kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Zmniejszenie wartości poszczególnych pozycji kosztów nie jest limitowane.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu jego realizacji i terminu realizacji poszczególnych działań. Wprowadzone zmiany nie mogą jednak zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Organizatora konkursu.
 6. Rezultat realizacji zadania publicznego uznaje się za spełniony, gdy został zrealizowany w minimum 80%.
 7. Wartość docelowa rezultatu oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika (sposób monitorowania rezultatu) muszą zostać określone w sposób umożliwiający ich zweryfikowanie.
 8. Podkreśla się, iż nieosiągnięcie zdefiniowanych w punkcie 5 i 6 części III Oferty rezultatów realizacji zadania może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu dotacji.
 9. Nie dopuszcza się pobierania przez Oferenta wpłat/opłat od adresatów zadania.
 10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 1. Podmiot realizujący zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność ma być zapewniona, co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 2. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.

§ 6

Szczegółowe warunki realizacji zadania

 1. Zadanie realizowane będzie wyłącznie na rzecz osób uprawnionych do otrzymywania pomocy społecznej w formie gorącego posiłku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 2. Oferent zobowiązany jest zapewnić lokal z wyposażeniem na terenie miasta Wadowice, w którym realizowane będzie zadanie tj. sporządzanie i wydawanie posiłków, w tym salę jadalną z miejscami siedzącymi, która umożliwi spożywanie posiłków przez osoby uprawnione. Lokal winien spełniać wymogi higieniczno-sanitarne w zakresie realizowanego zadania.
 3. Ogłaszający konkurs może zapewnić Oferentowi pomoc osobową związaną z realizacją zadania publicznego.
 4. W ramach zadania należy sporządzać i wydawać gorące posiłki dla osób uprawnionych, przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Gorący posiłek przysługujący za niedzielę należy sporządzić i wydać w sobotę, natomiast za święto w dzień roboczy, przedświąteczny.
 5. Warunki sporządzania i wydawania posiłków muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość zorganizowanych i wydawanych posiłków oraz zgodność realizacji zadania z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno- epidemiologicznymi.

 

§ 7

Zasady finansowania zadania

 1. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. zakupy inwestycyjne (których koszt wytworzenia lub nabycia przekracza kwotę 10.000 zł),
 2. pokrycie opłat statutowych, członkowskich, opłat za uprawnienia, licencje, transfery.
 1. Do kosztów niekwalifikowanych, czyli takich, które nie mogą być rozliczane w ramach zleconych do realizacji zadań publicznych, należą:
 1. zakup gruntów,
 2. działalność gospodarcza,
 3. działalność partii politycznych,
 4. działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych,
 5. działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
 6. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy.

§ 8

Kontrola i monitoring realizacji zadań

 1. Przewiduje się prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań ze strony Organizatora konkursu.
 2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, upoważnione przez Burmistrza Wadowic osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzanie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania) oraz formalno-rachunkową (sprawdzanie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania) realizacji zadania publicznego, a w szczególności stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 3. Oferent, który otrzyma dotację zobowiązany będzie do przedkładania sprawozdań z wykonanego zadania publicznego.
 4. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany będzie do każdorazowego przedstawiania do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów z tytułu realizacji zadania publicznego w danym okresie sprawozdawczym, na podstawie których dokonywany będzie bieżący monitoring realizacji zadania publicznego pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.
 5. Szczegółowe terminy i tryb składania sprawozdań, a także szczegółowy tryb kontroli i monitoringu realizacji zadania publicznego, zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadań publicznych.

§ 9

Termin i sposób składania ofert

 1. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 13 października 2023 r. do godziny 15:00.
 2. Po wypełnieniu i złożeniu elektronicznego formularza ofert, należy z systemu wydrukować wygenerowaną ofertę, a następnie dokument ten musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferentów i dostarczony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 6, do dnia 13 października 2023 r. do godziny 15:00, osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice (pokój nr 7) lub poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty na ww. adres. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data przyjęcia wskazanego dokumentu na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 3. Oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl, ale nie złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty inne niż wygenerowane za pośrednictwem systemu Witkac.pl nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę na realizację zadania publicznego.
 6. Do oferty należy dołączyć:
 1. statut,
 2. w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym: aktualny wypis z innego właściwego rejestru, ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i  upoważnienie do działania w imieniu Oferenta osób go reprezentujących.
 1. W przypadku awarii platformy internetowej Witkac.pl, uniemożliwiającej składanie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Ramowy wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.wadowice.pl w zakładce NGO / Druki do pobrania (https://wadowice.pl/ngo/druki-do-pobrania/) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach (I piętro, pok. nr 24).

§ 10

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty oceniać będzie powołana przez Burmistrza Wadowic komisja konkursowa, która może obradować w trybie stacjonarnym lub hybrydowym.
 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
 3. Kryteria oceny formalnej oferty - ocena formalna oferty będzie obejmowała weryfikację, czy oferta:
 1. została złożona przez uprawniony podmiot,
 2. została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
 3. złożona została na odpowiednim formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 4. została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji lub stosownego pełnomocnictwa,
 5. jest kompletna, a zawarte w niej pola są prawidłowo wypełnione,
 6. zakłada zapewnienie wymaganego wkładu własnego lub z innych źródeł (minimum 5% wkładu finansowego w stosunku do całości kosztów),
 7. zakłada realizację zadania na rzecz mieszkańców Gminy Wadowice,
 8. jest zgodna z tematyką, na którą została złożona.
 1. Tylko oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne będzie podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania (minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność ich wykorzystania),
 3. planowany przez Oferenta udział  środków finansowych własnych, pochodzących z innych źródeł,
 4. proponowana jakość wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 5. dotychczasowa współpraca z samorządem (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania środków),
 6. planowany przez oferenta wkład rzeczowy przewidziany do realizacji zadania, w szczególności dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz wkład osobowy, w tym praca wolontariuszy oraz praca społeczna członków.

§ 11

Termin dokonania wyboru ofert

 1. Ostatecznego wyboru najlepszych ofert dokona Burmistrz Wadowic w terminie do dnia 30 października 2023 roku w drodze zarządzenia.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 12

Zrealizowane w roku 2021 i 2022 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

Rodzaj zadania publicznego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

2021

2022

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

55.000 zł

60.000 zł

Źródło: Urząd Miejski w Wadowicach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama