Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r."
Nabór od 06.09.2023 do 07.09.2023 15:34
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych" 2023 r.


Zadania mogą być realizowane od 27 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Termin składania ofert w wersji elektronicznej: 13 września 2023 r.
Miejsce i termin składania potwierdzeń: potwierdzenie należy zeskanować i wysłać na adres mailowy: wziss@um.poznan.pl (do wiadomości: malgorzata_stecka@um.poznan.pl oraz alicja_kujawa@um.poznan.pl)  w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty w wersji elektroniczej.
Kwota przeznaczona na dotacje: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Kwota pozostała do rozdysponowania: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 zł do 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z obszaru  "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych" - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami );
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.

 

W przypadku podpisania umowy z Miastem Poznań Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas realizacji zadania publicznego do: 
1)   wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych
z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
2)   podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
3)   podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
4)   podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5)   wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub mu podlegają,
6)   rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
7)   nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
8)   niewypuszczania chińskich lampionów,
9)   nieużywania sztucznych ogni i petard.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie elektronicznej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia oferty w wersji elektroniczej,  na adres: wziss@um.poznan.pl, do wiadomości: malgorzata_stecka@um.poznan.pl oraz alicja_kujawa@um.poznan.pl

Realizator projektu nie może pobierać od uczestników żadnych opłat za udział w działaniach wskazanych w ofercie 
Zadanie musi być realizowane zgodnie z:

  • ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1062 z późn. zm.),
  • ​ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

 

W naborze mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


Rozpoczęcie realizacji zadania publicznego możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od daty złożenia (w formie elektronicznej - skanu) potwierdzenia złożenia oferty.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama