Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Małopolska Gościnna – IV edycja”

Reklama
Nabór od 29.08.2023 do 19.09.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Turystyki
Łączny budżet 3,65 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „Małopolska Gościnna – IV edycja”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. Przesłanką realizacji konkursu jest systematyczne podnoszenie konkurencyjności regionalnego sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Małopolski.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie / sfinansowanie następujących zadań w ramach 5 priorytetów:

Priorytet 1:

Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów i ofert turystycznych regionu, w tym rozwój infrastruktury turystycznej i kształtowanie przestrzeni turystycznej regionu oraz organizacja wydarzeń turystycznych

Cele priorytetu:

 • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez tworzenie, rozwój, aktywizację i promocję produktów i ofert turystycznych regionu,
 • poprawa standardu infrastruktury turystycznej regionu oraz obiektów i atrakcji turystycznych oraz kształtowanie przestrzeni turystycznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • organizacja wydarzeń turystycznych,
 • popularyzacja mniej znanych rejonów Małopolski jako atrakcyjnej destynacji do bezpiecznego uprawiania turystyki,
 • wsparcie lokalnej branży turystycznej.

Priorytet 2:

Łączy nas Małopolska Turystyka

Cel priorytetu:

Wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe ze szczególnym uwzględnieniem zrzeszeń branżowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w turystyce, mających na celu wzmocnienie oferty turystycznej Małopolski, szczególnie w zakresie promocji produktów i atrakcji turystycznych oraz  rozwoju kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze usług turystycznych w kraju i na arenie międzynarodowej.

Priorytet 3:

Poznaj region - wizyty turystyczno-kulturalne po Małopolsce

Cele priorytetu:

 • popularyzacja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty w zakresie turystyki kulturalnej,
 • aktywizacja turystyczna dzieci i młodzieży z Małopolski,
 • integracja i edukacja dzieci i młodzieży poprzez turystykę.

Priorytet 4:

Małopolska – Meeting &Travel

Cele priorytetu:

 • budowa rozpoznawalności Małopolski jako lidera turystyki  na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych poprzez wielopłaszczyznową promocję regionalnej oferty turystycznej i jej strategicznych filarów – turystyki kulturowej i kulinarnej, turystyki aktywnej, turystyki spa i wellness,
 • umocnienie pozycji Małopolski jako bezpiecznej destynacji do podróży turystycznych,
 • zwiększenie internacjonalizacji małopolskich przedsiębiorców turystycznych oraz podmiotów i instytucji  z Małopolski działających na rzecz rozwoju i promocji regionalnej turystyki i oferty turystycznej,
 • rozwój współpracy turystycznej regionu Małopolska z rynkami międzynarodowymi.

Priorytet 5:

Prezentacja i promocja oferty enoturystycznej Małopolski

Cele priorytetu:

 • ukazanie potencjału turystycznego tkwiącego w enoturystyce i małopolskich winnicach oraz możliwości i sposobów jego wykorzystania,
 • rozwój i popularyzacja  enoturystyki w regionie oraz podróżowania w rytmie eko,
 • stworzenie przestrzeni spotkań branży enoturystycznej celem nawiązania relacji biznesowych i budowania platformy współpracy oraz czerpania inspiracji i wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk i kontaktów pomiędzy branżą enoturystyczną – uczestnikami spotkania.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-09-19  23:59 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-09-20  16:00 

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „Małopolska Gościnna – IV edycja” 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „Małopolska Gościnna – IV edycja”

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez upoważnione osoby  wersję papierową oferty, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą na ofercie w generatorze) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „Małopolska Gościnna – IV edycja” do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za pośrednictwem:

a) Dziennika Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (znajdującego się pod jednym z poniższych adresów) lub „urny wrzutowej na korespondencję do Urzędu Marszałkowskiego” (jeśli bezpośrednia obsługa klienta przez Dziennik Podawczy nie będzie możliwa, z uwagi na sytuację epidemiczną) – urna dostępna będzie tylko w godzinach funkcjonowania urzędu, tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

 • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
 • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w generatorze w terminie do 19.09.2023 r. do godz. 23.59 oraz wersji papierowej wygenerowanej z generatora najpóźniej w terminie do 20.09.2023 r. do godz. 16.00

Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa i przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji. 
Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do 60 dni od upływu terminu składania ofert (w całości w formie jednej uchwały lub częściowo w zakresie poszczególnych Priorytetów, tj. więcej, niż jedną uchwałą).

Reklama