Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na utworzenie i prowadzenie Centrów Edukacji Finansowej

Reklama
Nabór od 01.09.2023 do 20.09.2023 23:59
Ministerstwo Finansów
p. Piotr Włusek, e-mail: piotr.wlusek@mf.gov.pl, tel.: 538-504-763, p. Sylwia Sobieszek, e-mail: sylwia.sobieszek@mf.gov.pl, tel.: 538-507-007, p. Mateusz Szymański, e-mail: mateusz.szymanski3@mf.gov.pl, tel. 734-118-043, p. Daria Sadowska, e-mail: daria.sadowska2@mf.gov.pl, tel.: 532-541-080.
Łączny budżet 50 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 1 mln PLN
Organizacje pozarządowe
Minister Finansów, będący dysponentem środków Funduszu Edukacji Finansowej, ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu na utworzenie i prowadzenie Centrów Edukacji Finansowej. Podstawa prawna: art. 43h pkt 1 w związku z art. 43ha ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie dotacji celowej z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację działań z zakresu edukacji finansowej (Dz. U. poz. 1358).

Przedmiotem konkursu jest wybranie podmiotów, które utworzą i będą prowadziły lokalne Centra Edukacji Finansowej, których celem będzie wspieranie rozwoju kompetencji finansowych społeczeństwa, szczególnie osób, które najbardziej tego wsparcia potrzebują.

Najważniejszym zadaniem Centrów Edukacji Finansowej będzie prowadzenie edukacji finansowej kierowanej do społeczności lokalnej. Powinny one też pełnić rolę doradczą w zakresie rozwiązywania problemów finansowych oraz innego wsparcia specjalistycznego, tj. psychologiczne doradztwo w zakresie zatrudnienia, pomoc prawną itp.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej 31 grudnia 2021 r., które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Nie dopuszcza się realizacji zadań w formie partnerstwa/konsorcjum.

Wysokość środków na realizację konkursu

  1. Na realizację działań określonych w niniejszym konkursie można otrzymać dotację w wysokości 100% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację tego zadania.
  2. Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać na utworzenie i prowadzenie jednego Centrum Edukacji Finansowej wynosi 1 mln zł, z zastrzeżeniem, że dotacja zostanie wypłacona w ośmiu równych transzach. W związku z powyższym, maksymalna kwota do uzyskania w roku 2023 wynosi: 125.000,00 zł; w roku 2024: 500.000,00 zł; w roku 2025: 375.000,00 zł.
  3. Wysokość środków finansowych planowana do przyznania w ramach dotacji w konkursie wynosi 50.000.000,00 zł, w tym:
    • w roku 2023 – 6.250.000,00 zł;
    • w roku 2024 – 25.000.000,00 zł;
    • w roku 2025 – 18.750.000,00 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/ogloszenia-o-konkursach
Reklama