Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert „Małopolska! Postaw na edukację – edycja 2”

Reklama
Nabór od 01.09.2023 do 28.09.2023 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
12 616 07 47, 12 616 07 26
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Małopolska! Postaw na edukację – edycja 2”.

Dofinansowane zostaną zadania polegające na:

•             organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym – aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;

•             organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego – edukacja międzyregionalna;

•             kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów;

•             popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału uczelni wyższych i kół naukowych;

•             aktywizacji do wszechstronnego rozwoju poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w  szczególności kompetencji cyfrowych;

•             organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności (np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) – mentor;

•             wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;

•             odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji;

•             realizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych kształtujących kompetencje uniwersalne małopolskich uczniów, w szczególności warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, przedsiębiorczości, programowania i robotyki lub innych różnorodnych wydarzeń edukacyjnych poruszających zagadnienia o tematyce regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej, udoskonalających mechanizmy konsultacji i deliberacji w  życiu publicznym regionu.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają wszystkie poniższe działania:

• Organizację organizacji wydarzeń /imprez /konkursów /festiwali i innych zajęć o charakterze edukacyjnym których celem jest pogłębianie uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów, niezbędnych w procesie edukacji, ale też w życiu osobistym i zawodowym, takich jak: współpraca w zespole, zintegrowanie z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków, skutecznego komunikowania się, samodzielności, odpowiedzialności, twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji, publicznej prezentacji wyników pracy grupowej i własnej, autorefleksji, dokonywania oceny wkładu pracy własnej i innych członków grupy, wyszukiwania i interpretowania informacji itp.;

• Prowadzenie zajęć doskonalących techniki nabywania wiedzy oraz działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną, a także mających na celu rozwój potencjału indywidualnych talentów.

Cel:

Konkurs ma na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju.

Do konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 września 2023 roku, a kończyć nie później niż 16 grudnia 2023 roku.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1639/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem Konkursu.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-09-28   

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-09-28  16:00

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Otwarty Konkurs Ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację! – edycja 2” 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty Konkurs Ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację! – edycja 2”

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać:

1. w Dziennikach Podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 lub ul. Basztowej 22; oraz Agendach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego: w Nowym Sączu - ul. Jagiellońska 52; w Oświęcimiu - ul. Górnickiego 1; w Tarnowie - al. Solidarności 5-9; w Nowym Targu - al. Tysiąclecia 44; w Miechowie - ul. Warszawska 10; w Zakopanem – ul. Kościeliska 7.

lub

2. za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Edukacji

Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  i wychowania w 2023 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację – edycja 2”

lub

3. za pośrednictwem ePUAP – dopuszcza się składanie oferty (wraz z załącznikami w formacie pdf zamiast jej papierowej wersji)  przez osoby, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Małopolska! Postaw na edukację” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP). Zasady realizacji spraw przez Internet dostępne są pod linkiehttps://bip.malopolska.pl/umwm.m.2852.zalatw-sprawe-przez-internet.html.

Niedostarczenie do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wydruku wygenerowanej wersji wniosku wraz z obowiązkowymi załącznikami, podpisanej przez osoby upoważnione, skutkuje odrzuceniem wniosku pod względem formalnym.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Reklama