Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małe dotacje w Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów...

Reklama
Małe dotacje w Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku
Nabór od 01.09.2023 do 23.10.2023 13:49
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 116,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe

Małe dotacje w Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków. Nie ma wymogu składania wydrukowanych potwierdzeń złożenia oferty.

W przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym załącza do oferty kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty (w systemie Witkac) do biura Urzędu m.st. Warszawy, oferta  jest upubliczniana na okres 7 dni, tj. zamieszczana na: tablicy ogłoszeń biura Urzędu m.st. Warszawy (ETO), na stronie internetowej https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/lista-ofert-zlozonych-w-naborze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferty oceniane są przez Zespół oceniający, który przekazuje swoje rekomendacje dyrektorowi biura podejmującemu ostateczną decyzję dotyczącą uznania celowości realizacji zadania publicznego.

Szczegóły realizacji zadania:

Wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy nie może być wyższa niż 10 000 złotych.

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni).

O tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja.

Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).

Miejsce realizacji: m.st. Warszawa.

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania..

Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama