Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności -...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - Organizacja współzawodnictwa, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP terenu powiatu słupskiego
Nabór od 01.09.2023 do 10.09.2023 23:59
Wydział Polityki Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN

§ 11 Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

1.    Na wniosek organizacji Zarząd może zlecić wnioskodawcy, z pominięciem konkursu, realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym spełniającego warunki określone w Ustawie.
2.    Ofertę realizacji zadania publicznego składa się za pośrednictwem serwisu witkac.pl.
3.    Oferta może być złożona w roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane w terminie umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany termin – nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania).
4.    Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest posiadanie odpowiednich środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację zadania.
5.    Oferta winna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy.
6.    Złożona oferta, w przypadku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu podlega ocenie formalnej.
7.    W odniesieniu do oferty niespełniającej wymogów formalnych lub w przypadku braku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu, Zarząd niezwłocznie przekazuje oferentowi informację odpowiednio o niespełnieniu przez oferenta wymagań formalnych lub braku dostępnych środków finansowych umożliwiających realizację wnioskowanego zadania.
8.    Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd po upływie terminu składania uwag dotyczących oferty.
9.    Decyzja Zarządu jest podstawą do niezwłocznego zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie oferenta o braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

 

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty w ciągu dwóch dni roboczych - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Słupsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama