Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Małe granty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - nabór ofert...

Reklama
Małe granty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - nabór ofert w trybie art. 19a
Nabór od 08.09.2023 do 15.09.2023 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Na podstawie Zarządzenia Nr 155/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lutego 2022r. w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji do kwoty 10 000 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartych konkursów ofert, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do składania ofert na zadanie pt: Małe granty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie wynosi 80.000 zł.
Nabór prowadzony jest do momentu wyczerpania środków finansowych – decyduje data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty.

Oferent zobowiązany jest do:

- opisania poziomu i proponowanych metod zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r.;
- podać rezultat w postaci liczby odbiorców bezpośrednich zadania;
- realizacji zadania w sposób charakteryzujący się oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym oraz dbałością o dobór kadry i narzędzi służących do ich realizacji;

Zadanie, którego dotyczy oferta nie może być powiązane z innymi zadaniami, ani stanowić wydarzenia towarzyszącego zadania dofinansowanego w bieżącym roku ze środków pozostających w dyspozycji Miasta Łodzi.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być poprawnie sporządzona, zarówno pod względem merytorycznym jak i rachunkowym. W Generatorze Wniosków należy załączyć do oferty kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz skan podpisanego oświadczenia (wzór dostępny jako załączniki w Generatorze Wniosków).

Po złożeniu oferty w Generatorze oferenci zobowiązani są do złożenia wydrukowanego potwierdzenia w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od pasażu Schillera) lub przesłania na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia oferty, liczy się data wpływu pisma do Urzędu Miasta Łodzi.

Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu).

Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

 1. oferta złożona została na właściwym formularzu przez generator wniosków;
 2. oferta została:
  1. złożona przez podmiot uprawniony do składania ofert;
  2. potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania podmiotu;
 3. zadanie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;
 4. oferent nie otrzymał w bieżącym roku budżetowym łącznej kwoty środków finansowych z Miasta Łodzi na małe granty przekraczającej 20 000 zł;
 5. termin realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni;
 6. wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 10.000 zł;
 7. oferent zamierza realizować zadanie na rzecz Miasta lub jego mieszkańców.

Ocena celowości realizacji zadania publicznego obejmuje w szczególności analizę takich kryteriów jak:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego (w tym m.in. zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami);
 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie;
 3. szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych lub rozstrzygnięcia stwierdzającego brak celowości realizacji zadania publicznego, przesłana zostanie oferentowi informacja o rozstrzygnięciu.

Ocena celowości realizacji zadania publicznego dokonywana jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia oferty. Oferta, która spełnia wymogi formalne i została uznana za celową zamieszczana jest na okres 7 dni w BIP https://bip.uml.lodz.pl/miasto/organizacje-pozarzadowe/male-granty-tryb-pozakonkursowy.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Wydział Kultury zawiera umowę o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Przed zawarciem umowy, mogą być przeprowadzone negocjacje z oferentem, celem uzgodnienia ostatecznej wersji realizacji zadania. Negocjacje dotyczyć mogą zakresu zadania oraz wysokości budżetu planowanego na jego realizację.

 

Kontakt:

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi

Zespół ds. Mecenatu Kultury

 

Szymon Stankiewicz

tel: 42 638-53-64

e-mail: s.stankiewicz@uml.lodz.pl;

 

Artur Kierzek

tel: 42 638-40-20

e-mail: a.kierzek@uml.lodz.pl.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama