Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja zadań w 2023 r. sprzyjających rozwojowi sportu

Reklama
Nabór od 31.08.2023 do 18.09.2023 15:20
Gmina Świebodzin
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

I.  Przedmiot zgłaszanych wniosków

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być przedsięwzięcia służące realizacji przynajmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych z zakresu sportu, określonych w uchwale nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384):

1) promocja sportu i aktywnego stylu życia;

2) umożliwienie dostępu do różnorodnych form uprawiania sportu mieszkańcom Gminy Świebodzin;

3) poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych;

4) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

II. Rodzaj zadania.
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego różnych dyscyplin sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2023 r.


III. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania .
Na realizację ww. zadań w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 250.000 zł. dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W roku 2022 przeznaczono kwotę- 1.033.900 zł.
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Burmistrz Świebodzina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego we wniosku, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Świebodzin (załącznik do ogłoszenia).
IV. Termin realizacji przedsięwzięć:
Przedsięwzięcia powinny być realizowane od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
V. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie oraz kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:
1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w w uchwale nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. 
2. Ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384): należy złożyć w dedykowanej platformie elektronicznej – Generatorze Ofert- Witkac.pl,, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.
3. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej.
4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
5. Za błąd formalny przyjmuje się:
1) niepotwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej;
2) potwierdzenie złożenia oferty po terminie;
3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
4) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;
5) złożenie oferty bez wymaganych załączników;
6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:
1) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;
2) złożenie oferty bez wymaganych załączników.
W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
7. Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:
a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.;
b) w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. spółką non-profit- kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;
8. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji
9. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem ( ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
10. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Świebodzin niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia.
11. Z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki w szczególności na:
a. realizację programów szkolenia sportowego,
b. zakup sprzętu sportowego,
c. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
d. pokrycie kosztów organizowania zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
e. stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
12. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub osoby zawodnika tego klubu; –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3) zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;
5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania nie ujęte we wniosku o przyznanie dotacji.
13. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świebodzina w składzie co najmniej 3-osobowym.
14. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania opiniuje oferty uwzględniając w szczególności:
a. zgodność oferty z celem publicznym;
b. znaczenie zadania dla Gminy Świebodzin;
c. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizacje danego zadania;
d. wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
e. ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
f. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
g. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji.
15. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.
16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
17. Dotację na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie.
VI. Termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji:
Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy- Generatora Ofert- Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2023 roku, do godz. 15:20.
2. Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, w terminie do dnia 19 września 2023 roku, do godziny 15:20.
3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
Uwaga !
Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w Generatorze Ofert- Witkac.pl, powinien otrzymać na adres mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku.
VII. Postanowienia końcowe
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji reguluje uchwała nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384).

VI.     Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2,  66-200 Świebodzin;

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pani Anna Antoszeki,email: iod@um.swiebodzin.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Świebodzinie oraz Gminie Świebodzin, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Świebodzin, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Świebodzinie bądź Gminą Świebodzin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Świebodzina;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

10. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym m. in. z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Burmistrza Świebodzina, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu , ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój 71, tel. 684750926

Załączniki:

1) Uchwała nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2018 r. poz. 1384),

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama