Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór na realizację zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz integracji cudzoziemców" na realizację zadania...

Reklama
Nabór na realizację zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz integracji cudzoziemców" na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu Spilno Poznań, udzielającego wsparcia dla obywatelek i obywateli Ukrainy”
Nabór od 30.08.2023 do 31.08.2023 10:03
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 401,619 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 401,619 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci

Nabór ma na celu wyłonienie oferenta, który zrealizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie punktu Spilno Poznań, udzielającego wsparcia dla obywatelek i obywateli Ukrainy”.

Zadanie finansowane w 100 % ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Celem zadania publicznego jest prowadzenie punktu Spilno Poznań, zlokalizowanego przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu, udzielającego wsparcia obywatelom Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci.

 

I. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 1. Nabór odbywa się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 316/2022/P z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Realizacja zadania publicznego dotyczy prowadzenia punktu Spilno Poznań, zlokalizowanego przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu, zwanym dalej Spilno Poznań, w lokalu będącym własnością Miasta Poznania. Organizacja będzie korzystać z lokalu na podstawie umowy użyczenia podpisanej z trwałym zarządcą nieruchomości.
 3. Za prowadzenie Spilno Poznań odpowiedzialny będzie oferent wybrany w ramach niniejszego naboru. W ramach umowy Spilno Poznań będzie funkcjonował od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 4. Spilno Poznań będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00-18:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Forma realizacji zadania publicznego - powierzenie. Powierzenie oznacza, że Oferent nie deklaruje zaangażowania w realizację zadania własnego wkładu finansowego. Ponadto beneficjenci wszystkich zadań nie ponoszą opłat za korzystanie z pomocy.
 6. Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. Ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego oraz związki zawodowe.
 7. Wyłoniona organizacja będzie zobowiązana do zapewnienia usługi sprzątania w Spilno Poznań.

 

II. W ramach prowadzenia Spilno Poznań oferent w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. powinien w szczególności:

 1. Pełnić kompleksową funkcję informacyjną w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy w zakresie funkcjonowania Spilno Poznań, ich praw i obowiązków w Polsce, w szczególności na temat edukacji, ochrony życia i zdrowia, pracy, przemieszczania się po mieście Poznań i wsparcia oferowanego przez Miasto Poznań.
 2. Udostępniać i zarządzać przestrzenią, w tym tworzyć i koordynować grafik działań innych organizacji pozarządowych, które będą chciały prowadzić zajęcia dla obywateli Ukrainy w Spilno Poznań.
 3. Prowadzić zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat, grupa/grupy do 12 dzieci - świetlica funkcjonująca w godzinach 14:00-20:00 lub 12:00-18:00 (realizowane zajęcia powinny mieć na celu w szczególności organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia artystyczne, sportowe, rozwój zainteresowań, integrację i wsparcie rodziców poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi).
 4. Prowadzić zajęcia dla młodzieży w wieku 13-24 lat, grupa/grupy do 12 osób (realizowane zajęcia powinny mieć na celu w szczególności: organizację czasu wolnego, zabawę, rozmowy, zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania emocji związanych z doświadczeniem uchodźczym, zajęcia artystyczne, rozwojowe, wspólne spędzanie czasu wolnego, integrację młodzieży ukraińskiej z polską). 
 5. Prowadzić korepetycje i zajęcia dodatkowe dla dzieci mających trudności w nauce – indywidualne i/lub grupowe.
 6. Prowadzić zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej rodziców – obywateli Ukrainy.
 7. Prowadzić wydarzenia integracyjne dla uchodźców i społeczeństwa przyjmującego.
 8. Przekazywać na prośbę Zleceniodawcy informację o wskaźnikach i działaniach realizowanych w Spilno Poznań.

 

III. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań:

 1. Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi 401 619,46 zł z podziałem na:
 1. działania wymienione w punktach II.1-2 – maksymalnie 166 619,46 zł;
 2. prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 6-12 lat – maksymalnie 67 000,00 zł;
 3. prowadzenie zajęć dla młodzieży w wieku 13-24 lat – maksymalnie 52 000,00 zł;
 4. Prowadzić korepetycje i zajęcia dodatkowe dla dzieci mających trudności w nauce - 24 000 zł
 5. prowadzenie zajęć z aktywizacji zawodowej rodziców – maksymalnie 16 000,00 zł;
 6. prowadzenie wydarzeń integracyjnych dla uchodźców i społeczeństwa przyjmującego –  maksymalnie 24 000,00 zł;
 7. usługa sprzątania Spilno Poznań – maksymalnie 16 000,00 zł;
 8. opłacanie kosztów eksploatacyjnych (media, podatek od nieruchomości itd.) – 36 000,00 zł.

 

IV. Dodatkowe informacje:

 1. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, co oznacza, że jeśli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na zakup przez Zleceniobiorcę środków trwałych, niezbędnych do realizacji zadania publicznego. Po okresie realizacji zadania publicznego uzgodniona zostanie forma, zakres i termin przeniesienia własności zakupionego wyposażenia na Miasto Poznań.
 3. Zalecany jest udział psychologa/psychologów w działaniach organizowanych przez operatora Spilno Poznań, w szczególności poprzez jego/ich metodyczną diagnozę zaplanowanych zajęć i ewentualny wpływ na poprawę stanu psychicznego uczestników oraz poprzez stały kontakt z opiekunami i prowadzącymi zajęcia.
 4. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści: „Kwota w wysokości….. została pokryta ze środków UNICEF, na podstawie umowy z Miastem Poznań z dnia…, nr…, pozycja z kosztorysu…”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania  publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.

 

V. Zakładane rezultaty:

1) obowiązkowe:

 • liczba osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) objętych poszczególnymi formami wsparcia i integracji (raportowanie wskaźnikowe zgodnie z wytycznymi UNICEF),
 • łącznie minimum 1200 osób w okresie objętym umową,

2) inne proponowane:

 • liczba zajęć, warsztatów,
 • liczba godzin zajęć, warsztatów,
 • liczba udzielonych porad i konsultacji,
 • liczba organizacji korzystająca z przestrzeni Spilno Poznań.
Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama