Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Utworzenie wieloprofilowego ŚDS z przewagą uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 30.08.2023 do 20.09.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 591,638 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 591,638 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Utworzenie wieloprofilowego ŚDS z przewagą uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Cel zadania: świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w życiu społecznym.

Termin realizacji: od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2023 r. – do 591.638,00 zł.

Środki na realizację zadania w 2023 r. przeznaczone są na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w środowiskowym domu samopomocy, w tym:

  • utworzenie i utrzymanie 45 miejsc w grudniu 2023 r. (w tym 35 dla osób z  niepełnosprawnością sprzężoną) -  121 638,00 zł,
  • remont - 450 000,00 zł,
  • zakup wyposażenia - 20 000,00 zł.

Przewidywana wysokość  i przeznaczenie środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie i uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Wojewodę Łódzkiego i/lub decyzji/zawiadomień wydawanych przez Wojewodę Łódzkiego.

Dopuszczalne rezultaty zadania: poprawa stanu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Łodzi, korzystających ze środowiskowego domu samopomocy.

 

Szczegółowy opis zadania:

Planowana liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy wynosi w miesiącu grudniu 2023 r. nie więcej niż 45 miejsc, w tym nie więcej niż 35 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, jeżeli dom obejmuje wsparciem więcej niż jedną kategorię osób, program działalności domu przygotowuje się dla każdego typu domu.

Oferent zobowiązany jest niezwłocznie po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert przedłożyć do realizatora konkursu regulamin organizacyjny oraz program działalności środowiskowego domu samopomocy, opracowane przez kierownika domu w uzgodnieniu z Wojewodą Łódzkim.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami udzielania gminom i powiatom województwa łódzkiego dotacji celowych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych dotacji i funkcjonowaniem tych jednostek” ogłaszanymi przez Wojewodę Łódzkiego.

Osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do realizacji zadania, określone ww. przepisami.

Składniki majątku zakupione za środki pochodzące z udzielonej dotacji na realizację zadania, są własnością jednostki samorządu terytorialnego, która może przekazać te składniki w użytkowanie podmiotowi przyjmującemu zlecenie z zastrzeżeniem wykorzystywania ich wyłącznie na potrzeby realizacji zleconego zadania.

Podmiot zobowiązany jest do efektywnego wykorzystania miejsc, na które otrzymuje dotację.

Decyzje o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy będą wydawane przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy jest nieodpłatne.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane dysponować odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania.

W ofercie poza opisem zadania, należy ująć opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać uczestnicy, a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania wraz z informacją na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż. obiektu.

W przypadku zlecenia zadania, wskazanie osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]).

 

Zakłada się prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przy ul. Ćwiklińskiej 5a w Łodzi w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi.

W ww. nieruchomości MOPS ma ustanowiony trwały zarząd. Zleceniobiorca poniesie koszty związane z trwałym zarządem.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji zadania zmian w zakresie dysponowania nieruchomością przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (wygaśnięcie trwałego zarządu), zastrzega się możliwość dokonania zmiany w zakresie użytkowania nieruchomości – nastąpi zmiana formy na umowę użyczenia lub najmu nieruchomości zawartą bezpośrednio przez odpowiednią komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi (Użyczającym/ Wynajmującym) ze Zleceniobiorcą (Biorącym do używania/Najemcą).

 

[1]    Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

 

 

Wytyczne dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy realizacji zadań:

  1. zadania publiczne powinny być zaprojektowane i realizowane przez oferentóww taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami; zapewnianie dostępności przez oferenta oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w szczególności art. 6, który zawiera regulacje dotyczące wymagań minimalnych;
  2. jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
    o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, który ma wyłącznie charakter okresowy; oferent musi złożyć na piśmie dokładny opis  przeszkód prawnych lub technicznych, które uniemożliwiają zapewnienie minimalnych wymagań dostępności oraz propozycje rozwiązań alternatywnych; szczegółowa regulacja dostępu alternatywnego określona jest w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; docelowo oferent powinien dążyć do osiągnięcia stanu opisanego w pkt 1;
  3. realizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z powodu niewystarczających przesłanek do zastosowania dostępu alternatywnego;
  4. informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty pn. Inne informacje;
  5. w ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (sekcja V oferty) kosztów związanych z zapewnianiem dostępności; środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności, ze środków planowanych na koszty realizacji działań.

 

 

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a tel. 42 685-43-42, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/ngo.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama