Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza...

Reklama
Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza - na realizację zadania publicznego: „Zapewnienie dostępu do suplementów, sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego i materiałów higienicznych dla dzieci i młodzieży nieuleczalnie i przewlekle chorych”
Nabór od 31.08.2023 do 01.09.2023 13:57
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 26,789 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 26,789 tys. PLN
Chorzy, Młodzież, Dzieci

 

Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza  - na realizację zadania publicznego:

„Zapewnienie dostępu do suplementów, sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego
i materiałów higienicznych dla dzieci i młodzieży nieuleczalnie i przewlekle chorych”

Nabór ogłoszony zgodnie z dokumentem pn. „Letter of exchange”, podpisanym w dniu
11 lipca 2022 r. pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Poznań, celem udzielenia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami, w obszarze ochrony dzieci.

Zadanie finansowane w 100 % ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Termin realizacji zadania: 11.09.2023 r. -20.12.2023 r. 

Kwota przeznaczona na dotacje:

pula środków ogółem: 26 789,00  (słownie dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Kwota dotacji na zadanie: od 10 000,00 do 26 789,00zł.

Wkład własny: niewymagany

Opis naboru:

Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ogłoszony na podstawie Zarządzenia Nr 316/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 • Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl.
 • Składanie potwierdzenia złożenia oferty nie jest wymagane.

Cel zadania publicznego

Bepłatne wsparcie przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Poznania, poprzez zapewnienie im i ich opiekunom dostępu do suplementów, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz materiałów i środków higienicznych.

Warunki realizacji zadania: 

 1. W celu dotarcia do jak największej liczby beneficjentów, w trakcie realizacji zadania oferent będzie współpracował z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym,
  w tym dzieciom i młodzieży;
 2. W trakcie realizacji zadania oferent zobowiązany będzie do prowadzenia jego bieżącej ewaluacji. Oferent będzie co miesiąc (we wskazanym terminie) przekazywał do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania w formie elektronicznej (np. e-mail do wskazanego pracownika wydziału) raport oraz wnioski
  z prowadzonej ewaluacji z podaniem liczby osób, które objęto zadaniem, oraz rodzaju udzielonego wsparcia (np. przekazanego asortymentu);
 3. W ramach kwoty przeznaczonej na dotacje zadaniem winno się objąć 50-70 osób. 

Proponowane rezultaty:

- liczba osób, którym zostanie zapewniony dostęp do suplementów, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, materiałów i środków higienicznych.

 

Inne informacje dotyczące naboru i realizacji zadania publicznego:

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 20%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć;
 2. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania powinny być opisywane jako "sfinansowane ze środków UNICEF";
 3. Każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania, np. minimalną liczbę uczestników zadania;
 4. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny będzie za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.);
 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard;        
 1. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany będzie do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących ewentualnych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

 

 

 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama