Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2023 – 2026

Reklama
Nabór od 01.09.2023 do 02.10.2023 15:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 2,48 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2023 – 2026.

 

 1. Opis zadania:

Adresaci: dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy sprawiające problemy wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem, mieszkające na obszarach koncentracji problemów społecznych wskazanych w Programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 oraz ich rodzice lub opiekunowie. Pierwszeństwo mają dzieci i młodzież wskazane do objęcia wsparciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe, pedagogów szkolnych, Sąd.

Zapotrzebowanie na liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Praga-Południe: 70 miejsc organizacyjnych. Oferent powinien w ofercie określić liczbę planowanych miejsc organizacyjnych dla placówki.

W ofercie należy wskazać szczegółową informację o funkcjonowaniu placówki – dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie, tj. godziny otwarcia, ramowy plan zajęć, harmonogram. Po podpisaniu umowy oferenci będą aktualizowali harmonogram na bieżąco i informowali o zmianach przed ich wprowadzeniem. Zmiany będą wymagały zgody Zleceniodawcy.

Placówki muszą być prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2022.447) oraz zgodnie ze „Standardami organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego w m.st. Warszawie” zawartymi w załączniku nr 3 do Programu Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2022-2024 przyjętego uchwałą nr LXXI/2350/2022 Rady m.st Warszawy z 1 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w m.st. Warszawie na lata 2022-2024. 

Oferenci, których oferty zostaną wyłonione w konkursie, zobowiązani będą do złożenia przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego dokumentu poświadczającego prawo korzystania z lokalu, w którym będzie prowadzona placówka wsparcia dziennego, zezwolenia na jej prowadzenie, statutu oraz regulaminu organizacyjnego placówki.

Oferenci, przed dopuszczeniem osób do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego   w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz.31), zweryfikują  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformują o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.     

I. Rodzaje Placówek Wsparcia Dziennego i warunki ich prowadzenia:

 

 1. Placówka Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej (z funkcją opiekuńczą lub bez tej funkcji).

  Podstawą pracy jest grupa z wykorzystaniem m.in. metody socjoterapii oraz indywidualna praca specjalistyczna. Placówka przygotowuje plan pracy z dzieckiem w oparciu o rozpoznanie lub diagnozę potrzeb i deficytów adresatów zadania.  W razie potrzeby współpracuje z wybranymi specjalistami tak, aby odpowiedzieć na zdiagnozowane problemy wychowanków lub kieruje do wsparcia zewnętrznego (jeśli nie jest w stanie zapewnić go w placówce).

OBOWIĄZKOWO:

 • Placówka dostępna 5 dni w tygodniu, min. 6 godzin dziennie dla wychowanków oraz min. 2 godziny dziennie pracy na rzecz dziecka, przy czym w przypadku placówki z funkcją opiekuńczą  w ofercie należy określić dzienne minimum godzin dostępności placówki, zaś w przypadku placówki bez funkcji opiekuńczej – indywidualne plany pracy z dziećmi muszą przewidywać ich obecność w placówce minimum 2 dni w tygodniu.
 • Dzieci do placówki zapisywane są z założeniem, że korzystają z placówki 3-5 dni w tygodniu. Od tej zasady mogą jednak być odstępstwa w związku ze specyficznymi potrzebami i sytuacją dziecka.
 • Sporządzanie planu pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów oraz analizę indywidualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej.
 • Prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, dożywiania, pomocy w nauce (np. korepetycje, zajęcia reedukacyjne, odrabianie lekcji), indywidualizacja pracy i wsparcia (wymienione zajęcia są obowiązkowe w przypadku placówek w formie specjalistycznej               z funkcją opiekuńczą).
 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych i indywidualnych, specjaliści dobierani w miarę potrzeb (ustalonych w diagnozie) np.: psycholog, pedagog, logopeda, terapia SI, socjoterapia, psychoedukacja, TUS i inne. Dostęp do specjalistów powinien zostać ustalony w oparciu                       o diagnozy i specyfikę grupy, natomiast powinno być to nie mniej niż 12 godzin/tydzień.
 • Praca z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m. in. pomoc psychologiczna, pedagogiczna.
 • Zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, artystyczne, komputerowe, wycieczki, projekty grupowe itp.). Wymienione zajęcia są obowiązkowe w przypadku placówek w formie specjalistycznej z funkcją opiekuńczą.
 • Systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w sytuację dziecka i świadczącymi pomoc rodzinie.  

   POŻĄDANE:

 • Praca dostosowana do potrzeb danej rodziny lub skierowanie do odpowiednich podmiotów
  w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, pomocy w wychodzeniu z uzależnień.
 • Praca w weekendy.
 • Wyjazdy wakacyjne będące kontynuacją pracy całorocznej.
 • Wyjazdy weekendowe, socjoterapeutyczne, biwaki itp.
 • Sporządzanie kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie z rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach.                                                                                 
 • Umożliwienie rozwoju i szkoleń kadrze.

      MILE WIDZIANE:

 • Wyjazdy rodzinne (integracyjne, terapeutyczne), aktywizacja zawodowa.
 • Działania dla społeczności lokalnej.
 • Wsparcie dzieci i rodzin w dostępie do opieki medycznej.

  

     2.   Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej.

 Podstawą pracy jest tworzenie miejsca przyjaznego uczestnikom, wykorzystywanie inicjatywy wychowanków, pozytywne relacje z dorosłymi wychowawcami/instruktorami. Celem jest zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie pasji uczestników. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach regularnie, ale nie tak intensywnie (min. 3 razy w tygodniu).

Placówki przygotowują plan pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów.  W przypadku ujawnienia potrzeby wsparcia specjalistów, korzystają z zatrudnionych specjalistów, kierują wychowanków do wsparcia zewnętrznego lub placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

     OBOWIĄZKOWO:

 • Placówka jest dostępna dla wychowanków 5 dni w tygodniu (min.6 godzin/dziennie oraz min. 1 godzina/dzień pracy organizacyjnej) oraz w 2 dni weekendowe w miesiącu prowadzi dodatkowe zajęcia dla dzieci i/lub rodzin.
 • Sporządzanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów dziecka.
 • Praca z grupą. Prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, dożywiania, pomocy w nauce (np. korepetycje, odrabianie lekcji).
 • Zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, muzyczne, artystyczne, komputerowe, projekty grupowe itp.).
 • Podstawowe zajęcia specjalistyczne grupowe i indywidualne. Praca z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m. in. pomoc psychologiczna, pedagogiczna.
 • Współpraca w ramach systemów wsparcia – kontakt ze szkołą, z OPS, z instytucjami, organizacjami pomocowymi, współpraca na rzecz rodziny i dziecka.

 

  POŻĄDANE

 • Wyjazdy wakacyjne będące kontynuacją pracy całorocznej.
 • Wyjazdy weekendowe, socjoterapeutyczne, biwaki, itp.
 • Umożliwienie rozwoju i szkoleń kadrze.
 • Sporządzanie kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach.

     MILE WIDZIANE

 •   Działania dla społeczności lokalnej.

 

    3.   Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę.      

Praca podwórkowa jest realizowana przez wychowawcę, który prowadzi zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne, w miejscach - gdzie jest to potrzebne - gdy część dzieci nie jest gotowa na sprostanie normom i wymaganiom placówki stacjonarnej jako prowadzenie osobnej, stałej i regularnej grupy podwórkowej. W takiej grupie dzieci objęte są wsparciem wychowawcy podwórkowego. Uczą się przestrzegania zasad, budują pozytywne relacje z dorosłym, przebywają tam do czasu, gdy są gotowe do dołączenia do placówki stacjonarnej. Podobnie jak w placówce stacjonarnej wychowawca prowadzi również pracę z rodziną oraz w środowisku dziecka. Średni okres pracy z dziećmi w grupie podwórkowej wynosi 8 miesięcy. Po tym okresie wskazane jest, aby dzieci rozpoczęły udział w zajęciach placówki stacjonarnej.

      OBOWIĄZKOWO

 • Minimalne zatrudnienie wychowawcy na ½ etatu lub równoważnego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia w wyznaczonych dniach (minimum 5 dni) od poniedziałku do soboty, praca z 10-12 osobową grupą.
 • Sporządzanie planu pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów.
 • Prowadzenie zajęć animacyjnych, socjoterapeutycznych, opiekuńczych, dożywania, pomocy w nauce.
 • Zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i pasji.
 • Praca z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe.
 • Współpraca w ramach lokalnych systemów wsparcia na rzecz rodziny i dziecka.
 • Współpraca z PWD na rzecz dzieci rekomendowanych przez wychowawcę do uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych. 

 

   POŻĄDANE

 • Praca dostosowana do potrzeb danej rodziny lub skierowanie do odpowiednich podmiotów  w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, pomocy w wychodzeniu z uzależnień.
 • Praca w weekendy.
 • Wyjazdy wakacyjne będące kontynuacją pracy całorocznej.
 • Wyjazdy weekendowe, socjoterapeutyczne, biwaki, itp.
 • Umożliwienie rozwoju i szkoleń kadrze.
 • Realizacja projektów młodzieżowych.
 • Działania dla społeczności lokalnej.
 • Wsparcie dzieci i rodzin w dostępie do opieki medycznej.
 • Sporządzanie kontraktu z dzieckiem i fakultatywnie rodzicem/opiekunem dotyczącego zakresu jego uczestnictwa w zajęciach.

 

MILE WIDZIANE

 • Wyjazdy rodzinne (integracyjne, terapeutyczne), aktywizacja zawodowa.
 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych.

Finansowanie działań w ramach prowadzonej placówki wsparcia dziennego.

Standardy finansowania powinny być adekwatne do środków zabezpieczonych na realizację zadania.

Zasady:

 • Opracowany kosztorys realizacji zadania powinien być sporządzony osobno dla każdego z roku realizacji zadania, kosztorys powinien być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien być zawarty jeden rodzaj kosztu.
 • Zleceniodawca dopuszcza przerwę w realizacji zadania w okresie wakacji. Oferenci planujący przerwę muszą dokonać adekwatnego zaplanowania wydatków w okresach, w których placówka nie będzie czynna.
 • Organizacje w ofercie przedstawiają kosztorys w podziale na główne kategorie:

   a. Koszty merytoryczne.

b. Koszty administracyjne - stanowiące maksymalnie 20% kosztów całkowitych.                                                

 • Za koszty administracyjne uznaje się:
 • koszty czynszu oraz opłat eksploatacyjnych (ogrzewanie, zużycie wody, podgrzewanie zimnej woda, wywóz śmieci),
 • koszty energii elektrycznej i gazu,
 • koszty usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet),
 • koszty obsługi administracyjno – księgowej,
 • koszty zakupu materiałów biurowych,
 • koszty ochrony lokalu,
 • koszty utrzymanie czystości w lokalu wraz z zakupem środków czystości,
 • koszty szkolenia BHP dla pracowników.

 

 • W ramach kosztów administracyjnych organizacja może zaplanować koszty związane z zapewnieniem dostępności – zgodnie z przedstawionym kosztorysem, jednak nie wyższe niż 10% kosztów całkowitych.

 

 • W ramach realizacji zadania, w związku z panującą w kraju sytuacją pandemiczną, możliwy jest zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują pracę związaną z bezpośrednim kontaktem z innymi osobami.

 

 • Zakupy środków ochrony osobistej nie powinny przekraczać 0,5 % wartości kosztów planowanych na realizację zadania. 

 

 • Zakupy materiałów powinny odnosić się do poszczególnych rodzajów działań określonych w ofercie.

 

 • Oferty powinny być finansowo zróżnicowane w różnych latach trwania projektu ze względu na umożliwienie zaplanowania podwyższenia wynagrodzeń oraz zwiększania środków na bieżące utrzymanie infrastruktury placówek. 

 

 • Wszystkie opisane powyżej elementy powinny znaleźć się w ofercie, jeśli Oferent przewiduje ww. działania i koszty realizacji zadania.

 

 • Finansowanie posiłków powinno odbywać się w zgodzie z zasadami kształtowania poprawnych nawyków żywieniowych - bez fast foodów (z wyjątkiem sytuacji okazjonalnych).

 

 • Uwaga: Zleceniobiorca nie może dokonywać zakupu środków trwałych. Zakup doposażenia na może przekraczać 10 % wartości dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00zł.

Frekwencja i monitorowanie.


Urząd Dzielnicy Praga-Południe będzie monitorować na bieżąco frekwencję w PWD, np.: poprzez comiesięczne weryfikowanie list obecności oraz wykorzystania miejsc organizacyjnych. Zleceniobiorca powinien przesyłać, po zakończeniu każdego miesiąca działalności placówki, listę obecności adresatów zadania (zanonimizowane) oraz informację o wykorzystaniu miejsc organizacyjnych, na które otrzymał środki do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe, pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie dotacyjnej, w której wskazany zostanie również termin na przesłanie listy.  

W każdym półroczu zostanie sporządzone rozliczenie kontrolne, przy czym rozliczenie za drugie półrocze zostanie wykonane w oparciu o dane wyłącznie z IV kwartału. Jeżeli w półrocznym rozliczeniu kontrolnym liczba dzieci, korzystających z placówki wsparcia dziennego będzie niższa niż 50% liczby miejsc organizacyjnych na jaką placówka została utworzona, podmiot prowadzący placówkę zostanie zobowiązany do dokonania zwrotu proporcjonalnej części dotacji (stosowne zapisy w umowie). Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy i uwzględnienia przyczyn niskiej frekwencji, w szczególności następujących okoliczności:

a. Placówki okresowo zawieszają niektórych uczestników ze względów wychowawczych.
W takim wypadku dziecko w określonym czasie nie uczęszcza do placówki. Zwykle jednak kontynuowana jest praca z rodziną i środowiskiem dziecka.

b. Okres wakacji (lipiec, sierpień), początek roku szkolnego oraz ferii zimowych to okresy, gdy PWD zawsze notują naturalne spadki we frekwencji. Związane są one z wyjazdami wakacyjnymi oraz naturalną rotacją powiązaną z cyklem roku szkolnego. Przy monitorowaniu liczby zajętych miejsc oraz efektywności pracy placówki zaleca się tych miesięcy nie wliczać do kalkulacji.

c. Włączanie września do kalkulacji frekwencji może mieć dodatkowe negatywne skutki w procesie rekrutacji. W okresie rekrutacji PWD powinny być nastawione na przeprowadzenie gruntownego procesu rekrutacyjnego - zbadanie potrzeb dzieci, które się zgłosiły, oraz wybranie rodzin, które najbardziej potrzebują wsparcia. Ten proces zajmuje ok 1-1,5 miesiąca i nie jest możliwy do przyspieszenia ze względu na rytm pracy szkoły i potrzebę zaangażowania pracowników szkolnych  w ten proces.

Na podstawie wniosków z analizy przyczyn niskiej frekwencji, organizacja może być zobowiązana do wprowadzenia planu naprawczego (stosowne zapisy zostaną określone w umowie).

Kadra.

 • Zespół placówki powinien składać się z kierownika, wychowawców oraz specjalistów i instruktorów. Zatrudniając kadrę należy dążyć do możliwej stabilizacji zatrudnienia i przeciwdziała nadmiernej rotacji pracowników. Preferowane są umowy o pracę – zarówno w stosunku do kierownika jak i wychowawców, jednak placówki mają możliwość wybrania formy zatrudnienia. Przy zatrudnianiu wychowawców należy uwzględniać art. 22 Kodeksu pracy.
 • Ze względu na różnorodny sposób organizacji pracy placówek nie określa się standardów liczby dzieci na wychowawcę (lub instruktora prowadzącego zajęcia). Jednakże na jedną osobę dorosłą powinno przypadać nie więcej niż 15 wychowanków. Jednak, aby móc prowadzić efektywną pracę opartą na relacji, która ma szansę wpłynąć na rozwój dzieci niezbędne jest zapewnienie indywidualizacji pracy. Dlatego też rekomendujemy następujący standard:
 • PWD w formie opiekuńczej – 8-12 wychowanków na 1 dorosłego,
 • PWD w formie specjalistycznej – 7-10 wychowanków na 1 dorosłego,
 • PWD w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – 10-12 wychowanków na 1 dorosłego.
 • Wyliczenie odnosi się do liczby miejsc w placówce i zatrudnionej kadry.
 • Aby placówka mogła należycie zarządzać kadrą, utrzymywać i motywować pracowników rekomenduje się różnicowanie wynagrodzenia w zależności od kompetencji i stażu pracy, a także finansowanie innych kosztów wynikających z Kodeksu Pracy.
 • Wzrost wynagrodzeń może być zaplanowany w kosztorysie oferty.
 • W ramach pracy wychowawców i specjalistów w placówce powinna być finansowana:
 •  praca bezpośrednia z dziećmi,
 •  praca ze środowiskiem (kontakt z rodzinami, szkołami, instytucjami pomocowymi),
 •  praca na rzecz dziecka (przygotowanie do zajęć, udział w superwizjach, praca w zespole, dokumentacja, inne). 
 • Proporcje pomiędzy pracą bezpośrednią na rzecz dziecka oraz pracą pośrednią (środowisko, rodzina, praca w zespole) powinny być dostosowywane do potrzeb i sytuacji dziecka. Szacuje się jednak, że praca bezpośrednia to około 75 % pracy wychowawcy, około 25 % czasu pracy stanowi zaś praca pośrednia.

Dokumentacja.

W PWD prowadzona jest dokumentacja tj.:

 1. lista obecności dzieci w placówce,
 2. dokumentacja pracy na rzecz dziecka (z rodziną/szkołami /OPS/LSW),
 3. indywidualny plan pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę/rozpoznanie potrzeb i deficytów,
 4. cykliczne podsumowanie pracy z dzieckiem.
 • Wzory dokumentów placówka opracowuje we własnym zakresie.

Dokumentacja pracy kadry:

 1. karty pracy wychowawców, kierowników, specjalistów, instruktorów (z podziałem na pracę   bezpośrednią oraz pracę na rzecz dziecka),
 2. dokumentacja kadrowa w tym listy obecności pracowników,
 3. dokumentacja finansowo-księgowa kosztów kadry.

 

Rekrutacja.

 • Wsparcie kierowane jest do dzieci i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Każda placówka we własnym zakresie określa czy posiada zasoby, aby odpowiedzieć na potrzeby danego uczestnika i prowadzić z nim pracę (z wyłączeniem sytuacji skierowania przez sąd lub inne instytucje współpracujące z PWD). Konieczna jest ścisła współpraca z lokalnymi systemami wsparcia w tym zakresie (przede wszystkim sądami rodzinnymi, szkołami oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej).
 • Wychowankowie przyjmowani są do placówek wsparcia dziennego na okres roku szkolnego
  z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, a proces rekrutacji jest ciągły, jeśli liczba miejsc na to pozwala. PWD prowadzi wieloletnią pracę z wychowankiem.
 • Fakt przyjęcia dziecka do placówki zostaje zgłoszony do szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz do innych instytucji współpracujących z rodziną za zgodą rodzica/opiekuna.
 • Rekrutacja do PWD inicjowana i prowadzona jest przez kadrę placówki.

II. Pozostałe warunki prowadzenia placówek (fakultatywnie).

Istnieje możliwość rozszerzenia działań PWD o inne projekty – zarówno pozyskiwanie finansowania ze środków publicznych jak i prywatnych dotacji, fundacji, darowizn i sponsorów jest dobrą praktyką.

Pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel może dotyczyć:

 •   przyborów szkolnych/wyprawek szkolnych,
 •   prezentów świątecznych,
 •   nagród w konkursach/festiwalach/mini projektach,
 •   drobnych remontów/doposażenia (poprzez granty, dotacje oraz wolontariat pracowniczy).

Uzupełnianie pracy PWD o współpracę o charakterze niefinansowym:

 • korzystanie z infrastruktury szkolnej,
 • organizowanie zajęć we współpracy z innymi organizacjami/instytucjami/projektami,
 • angażowanie do prowadzenia zajęć wolontariuszy,
 • współpraca z domem kultury, ośrodkiem sportu i rekreacji, itp.,
 • korzystanie z oferty zima i lato w mieście,
 • korzystanie z bezpłatnej oferty zajęć dla dzieci na terenie Warszawy.

 

Kontrola i ewaluacja.

Organizacje mogą do ewaluacji korzystać z własnych narzędzi (jeśli posiadają narzędzia sprawdzone

i dopasowane do własnych potrzeb).

 

Inne obowiązki i warunki brzegowe prowadzenia działań przez PWD:

 • obowiązek korzystania z elektronicznej dokumentacji w BM2 po jego zatwierdzeniu i wprowadzeniu,
 • współpraca w lokalnych systemach wsparcia/partnerstwach lokalnych i innych lokalnych systemach współpracy,
 • monitorowanie frekwencji.

 

     

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama