Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - działania profilaktyczne we wrześniu i październiku 2023

Reklama
Nabór od 28.08.2023 do 01.09.2023 23:59
Urząd Gminy w Kolbudach
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 10 tys. PLN

Wójt Gminy Kolbudy ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a na udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w okresie od 01.09.2023 do 31.10.2023r.

Termin realizacji zadania: do 31.10.2023r.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Kwota przeznaczona na dotacje: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wkład własny: niewymagany

 

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających w zakresie działalności na rzecz aktywnej profilaktyki realizujących zadania dla mieszkańców Gminy Kolbudy

 

Cel: Aktywna profilaktyka - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

Informujemy, że Wójt Gminy Kolbudy zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na poziomie lokalnym zadania publicznego, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł;

 2. projekt musi zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

 3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust.1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.;

 4. projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;

 5. o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Wójt Gminy Kolbudy, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

 

Oferta może zostać odrzucona z powodu:

 1. nieuznania jej celowości;

 2. stwierdzenia wyczerpania puli środków finansowych;

 3. gdy środki finansowe będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych.

 

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób prawomocnie reprezentujących organizację.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

 

Warunki realizacji:

 1. dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z z 2020 r. poz. 1057),) po podpisaniu umowy z oferentem;

 2. z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055);

 3. środki niewykorzystane w trybach konkursowych ogłaszanych przez Gminę Kolbudy mogą zwiększać pulę naboru art. 19 na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru;

 4. w trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nastąpiło zwiększenie jego wartości o nie więcej niż 20%.

 

Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru to 01.09.2023r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Źródło: Urząd Gminy w Kolbudach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama