Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

I konkurs ofert: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 22.08.2023 do 12.09.2023 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 793,231 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił I otwarty konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2023 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2023 roku na realizację zadań:

Zadanie 1:

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach – łączna kwota środków na zadanie: 500 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania na realizację zadania Nr 1 w ramach niniejszego konkursu nie może przekroczyć kwoty: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zadanie 2

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – kwota 293 231,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania na realizację zadania Nr 2 w ramach niniejszego konkursu nie może przekroczyć kwoty: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

W ramach niniejszego konkursu na realizację w/w zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych łącznie przeznacza się środki w wysokości: 793 231,00 zł.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę na każde z zadań określonych w ogłoszeniu.

Termin i warunki składania ofert

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków https://swietokrzyskie.engo.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia (dzień ukazania się ogłoszenia nie jest liczony do terminu 21 dni), to znaczy, że termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2023 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

2. Oferty składane w formie elektronicznej:
a) za pośrednictwem generatora (w przypadku braku podpisu kwalifikowalnego), Oferent zobligowany będzie do doręczenia oferty podpisanej przez osoby upoważnione wraz z wymaganymi załącznikami – po ewentualnym otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji.
b) za pośrednictwem platformy ePUAP – utworzony w generatorze wniosek należy pobrać i wraz z zeskanowanymi załącznikami należy podpisać profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub za pomocą podpisu osobistego e-dowód (podpisują wszystkie upoważnione osoby) i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na Platformie ePUAP: /3h680wewfh/skrytka.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej:
https://www.swietiokrzyskie.pro i platformie https://swietokrzyskie.engo.org.pl

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem:
„I OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie ze środków PFRON w 2023 r. realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: Zadanie Nr………… pod nazwą ………/wpisać nazwę zadania/.

Reklama