Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania z zakresu ekonomii społecznej

Reklama
Nabór od 21.08.2023 do 11.09.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2023 roku z zakresu ekonomii społecznej.

CEL: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 60 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie z zakresu ekonomii społecznej nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN.

Uprawniony podmiot ubiegający się o dotację może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie określone w ogłoszeniu.

Termin i warunki składania ofert

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków https://swietokrzyskie.engo.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, tj. od 21 sierpnia 2023 r. (dzień ukazania się ogłoszenia nie jest liczony do terminu 21 dni).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

2. Oferty składane w formie elektronicznej:
a) za pośrednictwem generatora (w przypadku braku podpisu kwalifikowalnego), Oferent zobligowany będzie do doręczenia oferty podpisanej przez osoby upoważnione wraz z wymaganymi załącznikami – po ewentualnym otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji.
b) za pośrednictwem platformy ePUAP – utworzony w generatorze wniosek należy pobrać i wraz z zeskanowanymi załącznikami należy podpisać profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub za pomocą podpisu osobistego e-dowód (podpisują wszystkie upoważnione osoby) i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na Platformie ePUAP: /3h680wewfh/skrytka.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: https://www.swietokrzyskie.pro i platformie: https://swietokrzyskie.engo.org.pl

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem:
„OTWARTY KONKURS OFERT 2023 r. Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Reklama