Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Działania profilaktyczne i specjalistyczne - jesień 2023 - osoby fizyczne

Reklama
Nabór od 18.08.2023 do 14.09.2023 12:00
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Łączny budżet 95 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby uzależnione

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2023

Dyrektora Miejskiego Zespołu

Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Olsztynie

z dnia 17.08.2023 r.

 

Ogłoszenie nr 12/2023

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany
przez Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

 

Zad. 1. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz od zachowań kompulsywnych

 

Zad. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

 

Zad. 3. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia na poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej

 

I. Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadań od 01.10.2023 r. do 15.12.2023 r.

 

II. Warunki realizacji zadań

1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub ukończone kursy, szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania przemocy lub terapii/psychoterapii uzależnień), doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć projekt realizacji zadania w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, udostępniony na stronie www.witkac.pl w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze na realizatorów.

2.  Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą mieszkańcy Olsztyna.

3. Odpłatność za uczestnictwo:

W pierwszej kolejności dofinansowywane są działania bezpłatne dla uczestników.
W przypadku konieczności pobierania opłat należy dokonać wszelkich starań, by odpłatność była jak najmniejsza, tak by realnie umożliwić udział w działaniach profilaktycznych jak największej ilości osób oraz osobom o niskim statusie socjoekonomicznym.

W przypadku pobierania opłat należy wykazać szczegółowo wpływ dofinansowania na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez uczestnika. Niezasadne jest wnioskowanie o dofinansowanie w przypadku organizacji działań wysokopłatnych, komercyjnych.

4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zlecenia zawarta przez Dyrektora MZPiTU
w Olsztynie z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony m.in. szczegółowy zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.

5. Jeżeli w wyniku oceny projektu kwota wynagrodzenia lub zakres zleconych zadań ulegnie zmianie, wnioskodawca zainteresowany współpracą na warunkach określonych przez Komisję konkursową jest zobowiązany zaktualizować projekt przed podpisaniem umowy.   

6. W związku z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1062), każdy projekt zgłaszany do konkursu winien uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez realizatora składającego projekt, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Realizator zobowiązany jest podczas wykonywania zleconego zadania, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6 –7 ww. ustawy. 

 

 

III. Realizacja poszczególnych zadań

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

1.

Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz od zachowań kompulsywnych

01.10.2023 r. – 15.12.2023 r.

2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

01.10.2023 r. – 15.12.2023 r.

3.

Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia na poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej

 

01.10.2023 r. – 15.12.2023 r.

 

IV. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert

1. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub okoliczności związanych z finansowaniem realizacji zadań.

2. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

3. Zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie MZPiTU: www.mzpitu.olsztyn.eu

 

V. Warunki składania projektów

1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia projektu w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, udostępniony na stronie www.witkac.pl w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze na realizatorów.

2. Złożenie projektu nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

3. MZPiTU finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe w rozliczeniu godzinowym).

4. Złożone elektronicznie projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

5. Złożenie wersji papierowej projektu na etapie aplikowania o środki nie jest wymagane, natomiast w przypadku przyznania dofinansowania jest konieczne i stanowi warunek zawarcia umowy.

Wymagania dotyczące wersji papierowej oferty:

- powinna być wygenerowana z sytemu naboru wniosków „WITKAC”, po naniesieniu ewentualnych zmian zgodnych z postanowieniami Komisji Konkursowej,

- należy ją podpisać czytelnie i własnoręcznie,

- powinna być trwale spięta, złożona w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami,

- należy ją dostarczyć przed podpisaniem umowy do MZPiTU, przy ul. Metalowej 5 (najpóźniej w dniu podpisywania umowy).

6. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie,
Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78, wew. 12, 14 oraz 15.

VI. Dodatkowo:

1. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO).

2. Oferent ponadto jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. MZPiTU zastrzega, że: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją umowy/zadania przez realizatora zadania w wyniku nieprzestrzegania ust. 2, całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi realizator.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM

1. Zgoda dyrektora/ kierownika placówki na realizację zadania we wskazanym w projekcie miejscu.

2. Oświadczenie o poufności danych i zapoznaniu się z informacją RODO (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (tylko niezbędne do realizacji zadania).

 

VIII. Odrzuceniu podlegają projekty:

1. Złożone po terminie.

2. Złożone w sposób inny niż wskazany w ogłoszeniu.

3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

4. Niekompletne (np. brak załączników, który nie został uzupełniony zgodnie z dalszą dokumentacją w toku postępowania).

 

IX. Ocena projektów

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.mzpitu.olsztyn.eu, w elektronicznym systemie naboru wniosków „WITKAC” oraz na BIP MZPiTU, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.

3. Komisja w ramach konkursu ocenia projekty w skali od 1 do 200 punktów.

4. Komisja rozpatruje projekty w ciągu 14 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu ich składania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

5. Komisja przygotowuje rekomendacje projektów i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi MZPiTU.

6. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z Realizatorami, których projekty uzyskały akceptację w postępowaniu konkursowym.

 

IX A. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Ocena formalna polega na weryfikacji, czy:

  1. Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
  2. Oferta została uzupełniona w wyznaczonych do tego polach.
  3. Oferta została złożona na zadanie zgodne z ogłoszeniem konkursowym.
  4. Oferta zawiera wymagane załączniki, podpisane w sposób czytelny.

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

2. Ocena merytoryczna:

a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (kwalifikacje, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).

b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).

c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (rzetelność diagnozy, zasadność celów, strategie profilaktyczne, metody pracy, doświadczenie w realizacji podobnych działań, innowacyjność sposób promocji i rekrutacji uczestników, dobór odpowiedniego sposobu ewaluacji).

d) Ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich (właściwa realizacja zadania
w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

 

X. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu

1. Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest odwołanie złożone do Dyrektora MZPiTU w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Stanowisko Dyrektora MZPiTU wydane w tym trybie jest ostateczne.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie,
Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78, wew. 12, 14 oraz 15.

 

XI. Terminy i miejsca złożenia dokumentów:

Ofertę w wersji elektronicznej w systemie naboru wniosków witkac.pl wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 14.09.2023 r do godz. 12.00

Ofertę w wersji papierowej, podpisaną, zaktualizowaną o postanowienia Komisji Konkursowej należy złożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy w godzinach 7.30 – 15.00 w MZPiTU, przy ul. Metalowej 5 w Olsztynie.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78, wew. 12, 14 oraz 15.

 

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

XII. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

2. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.olsztyn.eu oraz w elektronicznym systemie naboru wniosków „Witkac”.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis zadań konkursowych,

2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o poufności danych i RODO,

3. Załącznik Nr 3 – miesięczna ewidencja godzin pracy,

4. Załącznik Nr 4 – wykaz stawek MZPiTU

 

 

 

 

Dyrektor MZPiTU

Błażej Gawroński

 

Źródło: Gmina Olsztyn

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama