Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2024

Reklama
Nabór od 03.08.2023 do 25.09.2023 14:00
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
fm@niw.gov.pl, 601 901 327
Łączny budżet 47 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumieniai wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • ochotnicze straże pożarne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 (FM).

Regulamin konkursu, edycja 2024

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2023 r., poz. 434) oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 159/2022 w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

1. Rodzaj zadania.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki FM nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach FM działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych w ramach następujących priorytetów:

Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach

Priorytet 1. jest przeznaczony dla młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.

Realizacja projektów w ramach Priorytetu 1 odbywać się będzie poprzez wyłonienie zleceniobiorców (zwanych dalej: Operatorami). W ramach Priorytetu 1 wyodrębniono dwie ścieżki tematyczne:

Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych

Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich

Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 2. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży. Przedmiotem wsparcia będzie także udział organizacji młodzieżowych w dialogu obywatelskim i procesach konsultacji.

Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do budowy i wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzenie i doskonalenie zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji.

Składane oferty mają realizować cel główny Programu FM, jakim jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację FM.

Łączna kwota przeznaczona na realizację Konkursu Fundusz Młodzieżowy 2024 wynosić będzie 47 mln zł.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

od 03 sierpnia 2023 od godziny 14:00 r. do 25 września 2023 r. do godziny 14:00.

Uprawniony podmiot może złożyć 2 oferty. Jedną w priorytecie 1 oraz jedną w Priorytecie 2 lub Priorytecie 3.

Reklama