Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania...

Reklama
Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
Nabór od 10.08.2023 do 31.08.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 151,2 tys. PLN
Do 99.99% dofinansowania
Dotacje do 151,2 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności, Kobiety
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Cel zadania: udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku dla bezdomnych kobiet.

Termin realizacji: od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 r. – do  151.200,00 zł.

W ramach przyjętej dotacji:

 1. oferent daje gwarancje zwiększenia do 20 % dziennie liczby miejsc w placówce;
 2. zleceniodawca nie pomniejszy kwoty przyznanej dotacji w przypadku niewykorzystania do 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc określonej w zawartej z Oferentem umowie;
 3. niewykorzystanie miejsc większe niż 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc w placówce, skutkuje pomniejszeniem przez Zleceniodawcę, kwoty kolejnej transzy
  o niewykorzystaną kwotę przekraczającą 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej
na powyższe zadanie.

Dopuszczalne rezultaty zadania: schronisko dla bezdomnych kobiet winno zapewnić osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

Szczegółowy opis zadania:

W placówce mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Przewidziana liczb miejsc, jakimi ma dysponować placówka w okresie realizacji zadania w okresie październik 2023 r. – grudzień 2023 r. – po 60 miejsc w każdym miesiącu. Jednocześnie w ramach przyjętej dotacji oferent daje gwarancję zwiększenia do 20 % dziennie ilości miejsc w placówce.

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku, przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej 
w Łodzi.

Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian zasad kierowania oraz ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawnych.

 

Decyzje o skierowaniu do schroniska dla bezdomnych kobiet będą wydawane przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

Oferent musi dysponować odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania.
W ofercie poza opisem zadania, należy ująć opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać mieszkańcy, a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania wraz z informacją na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż. obiektu
.

W przypadku zlecenia zadania, wskazanie osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Oferenci zobowiązani są do przygotowania projektu regulaminu schroniska oraz przedłożenia go do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w terminie do 7 dni od dnia opublikowania wyników otwartego konkursu ofert. Regulamin powinien zawierać w szczególności: ogólną organizację ośrodka wsparcia jakim jest schronisko, zasady pobytu w ośrodku, zasady ponoszenia i pobierania odpłatności od osób z niego korzystających, prawa i obowiązki podopiecznych (w tym m.in. zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, zasady korzystania ze schroniska i skutki nieprzestrzegania regulaminu).

Średnia miesięczna kwota dotacji na jednego mieszkańca w schronisku, zwana dalej ŚMKD, wynosi maksymalnie 840,00 zł.

Liczba miejsc w placówce i ŚMKD zostaną uwzględnione w zapisach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

W przypadku zmiany kwoty dotacji (z powodu decyzji Komisji Konkursowej, o której mowa w części VIII ust. 4 niniejszego ogłoszenia lub z powodu, o którym mowa w części I ust.1 niniejszego ogłoszenia), Oferent zobowiązany jest zaktualizować wysokość ŚMKD.

Aktualizacja kalkulacji ŚMKD musi być zgodna z poniższą metodologią wyliczeń: kwota dotacji przeznaczonej na realizację zadania podzielona przez liczbę miejsc w placówce i podzielona przez 3 miesiące realizacji zadania. ŚMKD należy przedstawić w formacie do 2 miejsc po przecinku. Zaktualizowana kwota ŚMKD zostanie uwzględniona w aneksie do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Ilość i wysokość transz dotacji zostanie określona w umowie. Pierwsza transza zostanie wypłacona w kwocie wynikającej z iloczynu liczby miejsc w placówce (60), ŚMKD (840,00 zł) i liczby miesięcy okresu sprawozdawczego określonego w umowie.

Każda kolejna transza zostanie wypłacona w kwocie wynikającej z iloczynu liczby miejsc w placówce, ŚMKD i liczby miesięcy okresu sprawozdawczego określonego w umowie, i będzie pomniejszona o wartość niewykorzystanych w poprzednim okresie sprawozdawczym liczby miejsc.

 

Zleceniodawca nie pomniejszy kwoty przyznanej dotacji w przypadku niewykorzystania do 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc określonej w zawartej z Oferentem umowie. Niewykorzystanie miejsc większe niż 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc w placówce, skutkuje pomniejszeniem przez Zleceniodawcę, kwoty kolejnej transzy o niewykorzystaną kwotę przekraczającą 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedkładania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łodzi w formie i terminie, określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, oświadczenia o niewykorzystaniu do/powyżej 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc w placówce. Dane zawarte w oświadczeniu zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z wydanymi przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, decyzjami administracyjnymi.

Rzeczywista wysokość dotacji, o której mowa w części I ust. 1 niniejszego ogłoszenia, wynika z wykorzystania miejsc w placówce i naliczana jest jako iloczyn wykorzystanych miesięcznie miejsc w placówce i ŚMKD, jednak przysługuje Zleceniobiorcy w kwocie nie wyższej niż iloczyn liczby miejsc w placówce i ŚMKD pobytu osoby w placówce.

Niewykorzystaną kwotę dotacji Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić na warunkach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Wytyczne dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy realizacji zadań:

 1. zadania publiczne powinny być zaprojektowane i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami; zapewnianie dostępności przez oferenta oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w szczególności art. 6, który zawiera regulacje dotyczące wymagań minimalnych;
 2. jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami
  w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, który ma wyłącznie charakter okresowy; oferent musi złożyć na piśmie dokładny opis przeszkód prawnych lub technicznych, które uniemożliwiają zapewnienie minimalnych wymagań dostępności oraz propozycje rozwiązań alternatywnych; szczegółowa regulacja dostępu alternatywnego określona jest w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; docelowo oferent powinien dążyć do osiągnięcia stanu opisanego w pkt 1;
 3. realizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z powodu niewystarczających przesłanek do zastosowania dostępu alternatywnego;
 4. informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty pn. Inne informacje;
 5. w ramach realizacji zadania publicznego dopuszcza się umieszczanie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (sekcja V oferty) kosztów związanych z zapewnianiem dostępności; środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności, ze środków planowanych na koszty realizacji działań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama